Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: BabyDon'tCry trong 02:39:06 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18725Tiêu đề: Mọi người giúp bài bảo toàn khối lượng với !
Gửi bởi: BabyDon'tCry trong 02:39:06 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2013
1> Cho 6,2g hỗn hợp gồm 2 KL kiềm tác dụng 94g H2O,dd thu đc có nồng độ % chất tan là 9,6% Tìm thể tích khí thoát ra ĐKTC
2> Đem hòa tan 2,7g KL A trong 50g dd HCL được dd X.Để trung hòa dd X cần 50g NaOH 8% được dd Y.Trong dd Y NaCL có nồng độ 5,7128 %.Tìm KL A,Nồng độ dd HCL,nồng độ muối của A

Nhờ mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp bài bảo toàn khối lượng với !
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 10:32:44 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2013
Bạn chú ý đọc kỹ quy định trước khi post bài ^^

Câu 1
Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là M

[tex]2M+2H_2O \rightarrow 2MOH+H_2 \\ \dfrac{6,2}{M} \ mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \dfrac{3,1}{M} \ mol[/tex]

Ta có nồng độ chất tan sau phản ứng là %[tex]MOH=\dfrac{(M+17).\dfrac{6,2}{M}}{6,2+94-\dfrac{3,1}{M}.2}=0,096[/tex]

Giải ra [tex]M=31 \rightarrow V_{H_2}=22,4.\dfrac{3,1}{M}=2,24 \ l[/tex]

Câu 2
[tex]n_{NaOH}=0,1=n_{NaCl} \rightarrow m_Y=\dfrac{0,1.58,5}{0,057128}=102,4 \ g \\ \rightarrow n_{H_2}=\dfrac{50+50+2,7-102,4}{2}=0,15 \ mol \\ \rightarrow n_A=\dfrac{0,15.2}{n} \\ \rightarrow M_A=\dfrac{2,7}{n_A}=9n \rightarrow A: \ Al \\ \sum n_{HCl}=0,1.3+0,1=0,4 \ mol \\ \rightarrow C \ (HCl)=\dfrac{0,4.36,5}{50}=0,292[/tex]

Còn gì tính bạn tự tính nốt ^^