Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lienhoang trong 07:22:54 PM Ngày 22 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18600Tiêu đề: bài sóng cơ khó
Gửi bởi: lienhoang trong 07:22:54 PM Ngày 22 Tháng Mười, 2013
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 19cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA =uB = a cos 20pit. Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi M là điểm nằm chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao đoọng với biên dộ cực đại và cùng pha với nguồnA. khoảng cách AM là:
A. 5cm              B.2cm                  C.4cm                D.3cm
        các bạn giải giúp mình bài này với ! cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Wallie trong 09:20:00 PM Ngày 22 Tháng Mười, 2013
Bạn ơi. Đề có j sai sót ko bạn


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:01:34 PM Ngày 22 Tháng Mười, 2013
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 19cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA =uB = a cos 20pit. Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi M là điểm nằm chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao đoọng với biên dộ cực đại và cùng pha với nguồnA. khoảng cách AM là:
A. 5cm              B.2cm                  C.4cm                D.3cm
        các bạn giải giúp mình bài này với ! cảm ơn
Đã có trên diễn đàn rồi nhé!
(Gọi M cách A là d2, còn cách B là d1)
Phương trình sóng: [tex]uM=2Acos(\pi(d1-d2)/\lambda).cos(wt-\pi(d1+d2)/\lambda)[/tex]
Để M cực đại và đồng pha vơi nguồn thì.
Th1
[tex]cos(\pi(d1-d2)/\lambda)=1 (1)[/tex] và [tex]\pi(d1+d2)/\lambda=m.2\pi[/tex] (m nguyên)
(1) ==> [tex](d1-d2)=2n\lambda ==> -S1S2 <2n\lambda<S1S2[/tex]
==> n={-2,..,2} ==> gần M nhất là n=2 ==> d1-d2=16
(2) ==> [tex]d1+d2=2m\lambda>=S1S2 ==>  d1+d2 >=19[/tex]
==> m>=2,.. ==> m=3 ==> d1+d2=24 ==> d1=20,d2=4
Th2
[tex]cos(\pi(d1-d2)/\lambda)=-1 (1)[/tex] và [tex]\pi(d1+d2)/\lambda - \pi =m.2\pi[/tex] (m nguyên)
(1) ==> [tex](d1-d2)=(2n+1)\lambda ==> -S1S2 <(2n+1)\lambda<S1S2[/tex]
==> n={-2,..,1} ==> gần M nhất là n=1 ==> d1-d2=12
(2) ==> [tex]d1+d2=(2m+1)\lambda>=S1S2 ==>  d1+d2 >=19[/tex]
==> m>=1,.. ==> m=2 ==> d1+d2=20 ==> d1=16,d2=4
(NX vị trí cực đại gần A nhất là 4cm)