Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: minhmlml trong 09:51:41 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18553Tiêu đề: câu sóng cơ cần giúp!!!
Gửi bởi: minhmlml trong 09:51:41 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2013
Câu 9. Sóng dừng xảy ra trên dây AB có đầu B cố định,li độ dao động ở thời điểm M cách đầu B khoảng d vào lúc t cho bởi:[tex]u=2cos(0,05\pi d+\frac{\pi}{2})cos(100\pit-\frac{\pi}{2}) (cm)[/tex] trong đó d tính bằng cm, t tính bằng giây. M là
điểm nút thứ 4 ứng với d là bao nhiêu
A. 30 cm   B.37,5cm   C.35cm   D.40cm
Câu 12. Trên một sợi dây dài 120cm có sóng dừng. Các điểm có biên độ dao động 3,5mm nằm cách nhau đoạn 15cm. Tìm biên độ cực đại.
A. 4mm.   B. 5mm.   C. 4,95mm.   D. 5,15mm.
Câu 13. Trên sợi dây mang sóng dừng 2 đầu cố định. Biên độ ở bụng là 5cm. Hai điểm
A,B gần nhau nhất giao động ngược pha có biên độ 2,5cm cách nhau 10cm. Tính bước sóng?
A. 60cm.   B. 30cm.   C. 80cm.   D. 90cm
Tiêu đề: Trả lời: câu sóng cơ cần giúp!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:23:57 PM Ngày 17 Tháng Mười, 2013
Câu 9. Sóng dừng xảy ra trên dây AB có đầu B cố định,li độ dao động ở thời điểm M cách đầu B khoảng d vào lúc t cho bởi:[tex]u=2cos(0,05\pi d+\frac{\pi}{2})cos(100\pit-\frac{\pi}{2}) (cm)[/tex] trong đó d tính bằng cm, t tính bằng giây. M là
điểm nút thứ 4 ứng với d là bao nhiêu
A. 30 cm   B.37,5cm   C.35cm   D.40cm
Nút thứ 4 cách B ==> [tex]d=3.\lambda/2.[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: câu sóng cơ cần giúp!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:32:35 PM Ngày 17 Tháng Mười, 2013
Trên một sợi dây dài 120cm có sóng dừng. Các điểm có biên độ dao động 3,5mm nằm cách nhau đoạn 15cm. Tìm biên độ cực đại.
A. 4mm.   B. 5mm.   C. 4,95mm.   D. 5,15mm.
xét 2 điểm dx qua bụng
ĐK sóng dừng : 120=k.lambda/2 mặt khác lambda/2>15 ==> 120/k>15 ==> k<8.
có 7 giá trị k em thử cả 7 cái nào có ĐA thì lấy nhé.
k=1 ==> lambda/2=120 ==> lambda=240
==> 3,5=Ab.cos(2\pi.7,5/240) ==> Ab=3,56mm.
k=2 ==>
....
....
....
Xét 2 điểm đx qua nút.
PS: bài này chắc cho thiếu dữ kiện rồi