Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 10:44:08 AM Ngày 01 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18423Tiêu đề: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:44:08 AM Ngày 01 Tháng Mười, 2013
TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2014 - PHẦN 8: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Đề chuẩn bị cho kỳ thi đại học 2014, Diễn Đàn TVVL tiếp tục xây dựng hệ thống topic TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC.

Tại đây các mod sẽ đưa ra các câu hỏi về phần CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO, các em học sinh sẽ trả lời.

Chú ý: Đây không phải là nơi hỏi bài, do đó bài đăng vào đây để nhờ giải giúp sẽ bị xóa!

Các mod vui lòng đánh số câu hỏi theo thứ tự!

Xin chân thành cảm ơn các thầy/cô và các em học sinh đã dành thời gian tham gia!


Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:25:05 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2013
Câu 1: Một bánh xe quay xung quanh một trục qua tâm bánh xe, và vuông góc với nó có momen quán tính [tex]I = 10 kg.m^{2}[/tex]. Bánh xe chịu tác dụng của một momen lực không đổi, và trong 10s tốc độ góc của nó tăng từ 0 rad/s lên 20 rad/s. Trong suốt quá trình quay, bánh xe chịu tác dụng của một momen lực ma sát không đổi có độ lớn [tex]M_{ms}= 10 N.m[/tex]. Độ lớn của momen lực tác dụng là:

A. 20 N.m               B. 30 N.m                C. 40 N.m               D. 15 N.mTiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:28:20 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2013
Câu 2 Một người ngồi trên ô tô đang chạy về phía vách núi với tốc độ 20m/s. Ô tô phát ra một sóng âm về phía vách núi với tần số 800Hz. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Người ngồi trên ô tô nghe được âm phản xạ từ vách núi với tần số là:

A. 940Hz                    B. 820Hz                C. 900Hz                   D. 860Hz


Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:40:39 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2013
Câu 2 Một người ngồi trên ô tô đang chạy về phía vách núi với tốc độ 20m/s. Ô tô phát ra một sóng âm về phía vách núi với tần số 800Hz. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Người ngồi trên ô tô nghe được âm phản xạ từ vách núi với tần số là:

A. 940Hz                    B. 820Hz                C. 900Hz                   D. 860Hz

Tần số âm phản xạ [tex]f=800.\dfrac{340}{320}.\dfrac{360}{340}=900 \ Hz[/tex]

Chọn C phải k ạ ? Mãi k mới có 1 bài em làm nổi, sai nữa thì xót lắm TT


Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 12:19:02 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2013
Câu 1: Một bánh xe quay xung quanh một trục qua tâm bánh xe, và vuông góc với nó có momen quán tính [tex]I = 10 kg.m^{2}[/tex]. Bánh xe chịu tác dụng của một momen lực không đổi, và trong 10s tốc độ góc của nó tăng từ 0 rad/s lên 20 rad/s. Trong suốt quá trình quay, bánh xe chịu tác dụng của một momen lực ma sát không đổi có độ lớn [tex]M_{ms}= 10 N.m[/tex]. Độ lớn của momen lực tác dụng là:

A. 20 N.m               B. 30 N.m                C. 40 N.m               D. 15 N.m


Gọi M1 là momen lực tác dụng
Gia tốc góc [tex]\gamma = \frac{\Delta \omega }{\Delta t} = \frac{20 - 0}{10} = 2 rad/s^{2}[/tex]
Tổng momen lực tác dụng vào bánh xe: [tex]M = I\gamma = 10.2 = 20 N.m[/tex]
Vi lực ma sát tạo momen cản làm giảm tóc độ góc nên: [tex]M_{ms}= -10 N.m[/tex]
Ta có:
M = M1+ [tex]M_{ms}[/tex] => M1 = M - [tex]M_{ms}[/tex] = 20 - (-10) = 30 N.m => B
Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:09:39 AM Ngày 15 Tháng Mười, 2013
Hai em giải đúng rồi.  =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:29:49 AM Ngày 15 Tháng Mười, 2013
Câu 3: Giả sử một người có khối lượng nghỉ [tex]m_{0}[/tex], ngồi trong tàu vũ trụ đang chuyển động với tốc độ 0,8c (với c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Khối lượng tương đối tính của người này là 100kg. Giá trị của [tex]m_{0}[/tex] là:

A. 60kg                        B. 50kg                      C. 80kg               D. 64kg


Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:35:02 AM Ngày 15 Tháng Mười, 2013
Câu 4: Một vật rắn có momen quán tính [tex]0,04kg.m^{2}[/tex] đối với một trục quay cố định. Vật rắn quay quanh trục theo phương trình: [tex]\varphi = 3+ 50t - t^{2}[/tex]; trong đó [tex]\varphi[/tex] tính theo radian, t tính theo giây. Tại thời điểm t = 10s, động năng quay của vật rắn là:

A. 36J                      B. 40J                       C. 16J                       D. 64J
Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:16:56 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2013
Câu 4: Một vật rắn có momen quán tính [tex]0,04kg.m^{2}[/tex] đối với một trục quay cố định. Vật rắn quay quanh trục theo phương trình: [tex]\varphi = 3+ 50t - t^{2}[/tex]; trong đó [tex]\varphi[/tex] tính theo radian, t tính theo giây. Tại thời điểm t = 10s, động năng quay của vật rắn là:

A. 36J                      B. 40J                       C. 16J                       D. 64J
[tex]\gamma = -2 rad/s^{2}[/tex]
Mặt khác [tex]\gamma = \frac{\omega _{t}- \omega _{o}}{\Delta t}[/tex] => [tex]\omega _{t} = \gamma . \Delta t + \omega _{o} = -20 + 50 = 30 rad/s[/tex]
động năng quay của vật rắn là [tex]W _{đ}= \frac{1}{2}I\omega ^{2} = \frac{1}{2}. 0,04 . 30^{2} = 18 (J)[/tex]


=> Không ra đáp số. Thầy ơi thầy thầy xem em sai ở đâu a?  :( :( :(


Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 03:44:27 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2013
Câu 3: Giả sử một người có khối lượng nghỉ [tex]m_{0}[/tex], ngồi trong tàu vũ trụ đang chuyển động với tốc độ 0,8c (với c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Khối lượng tương đối tính của người này là 100kg. Giá trị của [tex]m_{0}[/tex] là:

A. 60kg                        B. 50kg                      C. 80kg               D. 64kg

Áp dụng công thức [tex]m=\frac{m_{o}}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}}[/tex]
=> [tex]m_{o} = m \sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}} = 100. \sqrt{1 - 0,8^{2}} = 60kg => A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:39:14 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2013
Câu 5: Công để tăng tốc một cánh quạt từ trạng thái nghỉ khi có tốc độ góc 200 rad/s là 3000J. Momen quán tính của cánh quạt đó đối với trục quay đã cho là:

A. [tex]1,5kg.m^{2}[/tex]                    B. [tex]0,075kg.m^{2}[/tex]                 C. [tex] 0,3kg.m^{2}[/tex]                    D. [tex]0,15kg.m^{2}[/tex]
 


Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:43:11 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2013
Câu 6: Chọn phát biểu không đúng khi nói về chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định?

A. Quỹ đạo của mọi điểm thuộc vật rắn (không nằm trên trục quay) là những vòng tròn có tâm nằm trên trục quay.

B. Mọi điểm thuộc vật rắn có cùng vận tốc góc.

C. Mọi điểm thuộc vật rắn có cùng gia tốc góc.

D. Trọng tâm của vật rắn luôn luôn đứng yên.


Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 12:58:23 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Câu 5: Công để tăng tốc một cánh quạt từ trạng thái nghỉ khi có tốc độ góc 200 rad/s là 3000J. Momen quán tính của cánh quạt đó đối với trục quay đã cho là:

A. [tex]1,5kg.m^{2}[/tex]                    B. [tex]0,075kg.m^{2}[/tex]                 C. [tex] 0,3kg.m^{2}[/tex]                    D. [tex]0,15kg.m^{2}[/tex]
 

Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của ngoại lực tác dụng vào vật
[tex]\Delta W_{d} = \frac{1}{2} I\omega _{1}^{2} - \frac{1}{2} I\omega _{o} ^{2} = A[/tex]
Vì từ trạng thái nghỉ nên [tex]\omega _{o} = 0[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{1}{2} I\omega _{1}^{2} = A \Rightarrow I = \frac{2A}{\omega _{1^{2}}} = \frac{2 . 3000}{200^{2}} = 0,15 \Rightarrow D[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: P8: Chương trình nâng cao 2014
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 06:21:09 AM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
Câu 6: Chọn phát biểu không đúng khi nói về chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định?

A. Quỹ đạo của mọi điểm thuộc vật rắn (không nằm trên trục quay) là những vòng tròn có tâm nằm trên trục quay.

B. Mọi điểm thuộc vật rắn có cùng vận tốc góc.

C. Mọi điểm thuộc vật rắn có cùng gia tốc góc.

D. Trọng tâm của vật rắn luôn luôn đứng yên.

EM nghĩ là câu D sai. Vì 3 câu còn lại đúng  :D :D :D