Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: baobao1995 trong 12:49:28 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18364Tiêu đề: bài tập KIM LOẠI cần giúp đỡ
Gửi bởi: baobao1995 trong 12:49:28 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2013
1)  cho 13,14 g Cu vơi 250ml dd AgNO3 0,6M một thời gian thu được 22,56g chất rắn A và dd B. Nhúng thanh kim loại M nặng 15,45 g vào dd B khoáy đều đến khi pư hoàn toàn thu đc dd chỉ chứa 1 muối duy nhất và 17.355g chất rắn Z . K Loại M là ?

A Zn               B Mg                C Pb                     D Fe


 2) cho m gam Fe vào 1lit dd Fe(NO3)3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M sau pư kết thúc thu đc m gam KL . Khối lượng Fe pư là

A 11,2 g              B 19.6 g             C30.8g             D 22,4g


Xin thầy cô và các bạn giúp đỡ em xin cảm ơn  :D :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập KIM LOẠI cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 02:11:10 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2013
Bài 1
Có [tex]Cu, \ AgNO_3, \ M \rightarrow Cu, \ Ag, \ M, \ M(NO_3)_n[/tex]

Khối lượng chất rắn tăng lên là [tex]22,56+17,355-13,14-15,45=n_{AgNO_3}(108-\dfrac{M}{n}) \rightarrow M=32,5n \rightarrow Zn[/tex]

Chọn A

Bài 2
Khối lượng kim loại không đổi nên [tex]m_{tang}=m_{giam} \leftrightarrow (64-56)n_{Cu(NO_3)_2 \ pu}=56.\dfrac{1}{2}.n_{Fe^{3+}}=2,8 \rightarrow n_{Cu(NO_3)_2 \ pu}=0,35 [/tex]
[tex]\righrarrow \sum n_{Fe}=n_{Cu(NO_3)_2 \ pu}+\dfrac{1}{2}.n_{Fe^{3+}}=0,35+0,05=0,4 \rightarrow D[/tex]