Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: BabyDon'tCry trong 10:02:46 PM Ngày 14 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18252Tiêu đề: Tập hợp.
Gửi bởi: BabyDon'tCry trong 10:02:46 PM Ngày 14 Tháng Chín, 2013
Cho hai tập hợp [tex]A=\left(m-1;\,4\right][/tex] và [tex]B=\left(-2;\,2m+2\right)[/tex].
  Tìm [tex]m[/tex] để [tex]A\cap B=\emptyset[/tex]
  Tìm [tex]m[/tex] để [tex]B\cap A\subset \left(-1;\,3\right)[/tex]
Giúp e với!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về tập hợp !
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 12:29:02 AM Ngày 15 Tháng Chín, 2013
Để [tex]A \cap B= \emptyset \leftrightarrow -2 <2m+2 \le m-1<4 \leftrightarrow -2 < m \le -3 \rightarrow[/tex] vô lý

Không có m thỏa mãn

[tex]A \cap B \subset (-1,3) \leftrightarrow \begin{cases} -2<2m+2 \le 3 \\ -1 \le m-1 <4 \end{cases} \rightarrow 0 \le m \le \dfrac{1}{2}[/tex]