Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 07:56:42 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18199Tiêu đề: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Alexman113 trong 07:56:42 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
1. Một quả cầu nhỏ khối lượng [tex]m=0,2\,kg[/tex] gắn vào một đầu lò xo có độ cứng [tex]k=80\,N/m[/tex] để tạo thành con lắc lò xo. Khối lượng lò xo không đáng kể.
     a) Tính chu kì dao động của quả cầu
     b) Viết phương trình dao động của quả cầu, biết lúc [tex]t=0[/tex] quả cầu có li độ bằng [tex]2\,cm[/tex] và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc bằng [tex]40\sqrt{3}\,cm/s.[/tex]

2. Quả cầu có khối lượng [tex]m[/tex] treo vào lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng [tex]k=50\,N/m.[/tex] kéo vật [tex]m[/tex] khỏi vị trí cân bằng [tex]3\,cm[/tex] và truyền vận tốc [tex]40\,cm/s[/tex] theo phương thẳng đứng thì vật dao động với tần số [tex]f=\dfrac{5}{\pi}\,Hz.[/tex]
     a) Tính [tex]m?[/tex]
     b) Viết phương trình dao động của quả cầu. Chọn gốc thời gian [tex]t=0[/tex] là lúc quả cầu qua điểm có tọa độ [tex]-2,5\,cm[/tex] theo chiều dương.
Nhờ mọi người xem chi tiết giúp em ạ, em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:10:48 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
1. Một quả cầu nhỏ khối lượng [tex]m=0,2\,kg[/tex] gắn vào một đầu lò xo có độ cứng [tex]k=80\,N/m[/tex] để tạo thành con lắc lò xo. Khối lượng lò xo không đáng kể.
     a) Tính chu kì dao động của quả cầu
     b) Viết phương trình dao động của quả cầu, biết lúc [tex]t=0[/tex] quả cầu có li độ bằng [tex]2\,cm[/tex] và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc bằng [tex]40\sqrt{3}\,cm/s.[/tex]
a/T=2\pi.can(m/k)
b/t=0,x=2,v=40\sqrt{3} ==> A=can(x^2+v^2/w^2) và phi = - arcos(x/A)
Trích dẫn
2. Quả cầu có khối lượng [tex]m[/tex] treo vào lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng [tex]k=50\,N/m.[/tex] kéo vật [tex]m[/tex] khỏi vị trí cân bằng [tex]3\,cm[/tex] và truyền vận tốc [tex]40\,cm/s[/tex] theo phương thẳng đứng thì vật dao động với tần số [tex]f=\dfrac{5}{\pi}\,Hz.[/tex]
     a) Tính [tex]m?[/tex]
     b) Viết phương trình dao động của quả cầu. Chọn gốc thời gian [tex]t=0[/tex] là lúc quả cầu qua điểm có tọa độ [tex]-2,5\,cm[/tex] theo chiều dương.
Nhờ mọi người xem chi tiết giúp em ạ, em cảm ơn.[/size]
a/ f=1/2pi.can(k/m) ==> m
b/ A=can(x^2+v^2/w^2)
t=0,x=-2,5,v>0 ==> phi=-arcos(x/A)
P/S : mấy bài này sao em hỏi hoài vậy


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 11:16:56 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Bài 1

[tex]T= 2\Pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\Pi \sqrt{\frac{0.2}{80}} = \frac{\pi }{10}[/tex]
[tex]\Rightarrow \omega = \frac{2\pi }{T} = \frac{2\pi }{\frac{\pi }{10}}= 20 (rad)[/tex]
[tex]A^{2} = x^{2} + \frac{v^{2}}{\omega ^{2}} = 2^{2} + \frac{(40\sqrt{3})^{2}}{20^{2}} = 4 (cm)[/tex]

[tex]\Rightarrow x=4cos(20t-\frac{\pi }{3})[/tex]