Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ken0123456 trong 08:55:24 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18169Tiêu đề: dao động điều hòa
Gửi bởi: ken0123456 trong 08:55:24 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2013
1 vật thực hiện đồng thời 3 dao động lần lượt có Pt là X1=A1cos(Wt + pi/2) X2= A2cos(wt) X3=A3cos(wt-pi/2). Tại thoi diem t1 thi X1=-10can3, X2=15, X3=30can3. tại thoi diem t2 x1=-20, x2=0 x3=60. tính biên độ tổng hợp?. Mong thay co va cac ban giup do em cám ơn.


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:57:41 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2013
3 cái này lần lượt vuông pha
dựa vào t2
=> X1 = 20
X3 = 60
lại xét t1
khi x1 = - 20. căn 3/2 = -X.căn 3/2
=>x2 = X2. 1/2 =15 => X2 = 30
tong hợp x1 và x2 ( ngược pha)
=> 40 cm
=> tong hợp nốt với X2 được 50 (= căn ( 30^2+40^2))


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: huongduongqn trong 08:01:36 AM Ngày 06 Tháng Chín, 2013
1 vật thực hiện đồng thời 3 dao động lần lượt có Pt là X1=A1cos(Wt + pi/2) X2= A2cos(wt) X3=A3cos(wt-pi/2). Tại thoi diem t1 thi X1=-10can3, X2=15, X3=30can3. tại thoi diem t2 x1=-20, x2=0 x3=60. tính biên độ tổng hợp?. Mong thay co va cac ban giup do em cám ơn.

Từ phương trình bày dao động ta thấy các dao động này vuông pha từng đôi một.

 y:) Tại thời điểm t2 ta thấy x2  = 0 chứng tỏ rằng dao động này ở VTCB thì dao động 1 và 3 sẽ ở các vị trí biên. x1 = - A1 ==> A1 = 20cm và x3 = A3 = 60cm.

 y:) Tại thời điểm t1
 [tex]x_1 = -10 \sqrt3 = -A_1 \sqrt3 /2\Rightarrow \varphi _1 = \pm 5\pi /6 \\\Rightarrow x_3 = 30 \sqrt3 = A_3 \sqrt3 /2\Rightarrow \varphi _3 = -+ \pi /6[/tex] ( do hai dao động 1 và 3 ngược pha nhau)

[tex] \Rightarrow \varphi _2 = \pm \pi/3 \Rightarrow x_2 = A_2/2 \Rightarrow A_2 = 30cm\\\Rightarrow A = \sqrt{A_2^2+(A_3-A_1)^2} = 50cm[/tex]