Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: onthidaihoc_2013 trong 08:48:27 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18095Tiêu đề: bài toàn về lực đàn hổi con lắc lò xo
Gửi bởi: onthidaihoc_2013 trong 08:48:27 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2013
xin các thầy cô, anh chị, các bạn giúp em với bài tập này ạ:
một con lắc lò xo treo thằng đứng với m=1kg. từ vị trí cần bằng nâng vật lên vị trí lò xo ko biến dạng, rồi thả nhẹ để vật dđđh. g=10m/s^2. gọi T là chu kì dao động của vật. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vj trí lực đàn hồi có độ lớn 5N đến vị trí lực đàn hổi có độ lớn 15N.
A.2T/3  B.T/3        C.T/4        D.T/6


Tiêu đề: Trả lời: bài toàn về lực đàn hổi con lắc lò xo
Gửi bởi: luongvatly trong 10:01:22 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2013
Tại VTCB lực đàn hồi : Fdh= k.[tex]\Delta[/tex]l =mg= 10N
Theo đề vị trí cao nhất lò xo không biến dạng nên Fdh= 0 lúc x= -A ( Chiều dương hướng xuống )
=> vị trí vật tháp nhất Fdh= 20N lúc x= A
Theo đề vật từ vị trí có  F1 =5N  đến F2 = 15N thì ta có :x1 = -A/2 đến x2=A/2
=> Thời gian ngắn nhất là : T/12 +T/12 = T/6 . Chọn D


Tiêu đề: Trả lời: bài toàn về lực đàn hổi con lắc lò xo
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:13:18 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2013
Một con lắc lò xo treo thằng đứng với m=1kg. từ vị trí cần bằng nâng vật lên vị trí lò xo ko biến dạng, rồi thả nhẹ để vật dđđh. g=10m/s^2. gọi T là chu kì dao động của vật. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vj trí lực đàn hồi có độ lớn 5N đến vị trí lực đàn hổi có độ lớn 15N.
A.2T/3            B.T/3        C.T/4        D.T/6
HD:
+ Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ nên  [tex]A = \Delta l_{0}[/tex]
+ Tại VTCB: [tex]F_{dh0}=k\Delta l_{0}\Leftrightarrow kA=mg=10N[/tex] (1)
+ Tại vị trí lực đàn hồi có độ lớn bằng 5N: [tex]k(\Delta l_{0}+x)=5\Leftrightarrow k(A+x)=5[/tex] (2)
+ Từ (1) và (2) suy ra: [tex]\frac{A}{A+x}=2\Rightarrow x=-\frac{A}{2}[/tex]
+ Tại vị trí có độ lớn lực đàn hồi bằng 15N: [tex]k(A+x)=15\Rightarrow \frac{A}{A+x}=\frac{2}{3}\Rightarrow x=\frac{A}{2}[/tex]
+ Vậy thời gian ngắn nhất vật đi từ Fđh = 5N đền Fđh = 15N tương đương thời gian đi từ -A/2 đến A/2. Dễ suy ra được thời gian này là T/6