Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 11:54:02 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18084Tiêu đề: Nhờ giải đáp thời điểm qua vị trí lần thứ n
Gửi bởi: nguyenmax trong 11:54:02 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
Một vật dddh theo pt x=10cos(10nt).Thời điểm vật đi qua ly dộ x=5 cm lần thứ 2009theo chiều dương?
Mình mới học phần này nên chưa rõ nhờ mọi người giải giùm.
 8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giải đáp thời điểm qua vị trí lần thứ n
Gửi bởi: huongduongqn trong 05:18:08 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2013
Một vật dddh theo pt x=10cos(10nt).Thời điểm vật đi qua ly dộ x=5 cm lần thứ 2009theo chiều dương?
Mình mới học phần này nên chưa rõ nhờ mọi người giải giùm.
 8-x 8-x 8-x
Một chu ki vật qua vt x = 5cm theo chiều dương 1 lần
t = 2010T-T/6=12059T/6=12059/30 s


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giải đáp thời điểm qua vị trí lần thứ n
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:47:26 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2013
Một vật dddh theo pt x=10cos(10nt).Thời điểm vật đi qua ly dộ x=5 cm lần thứ 2009theo chiều dương?
Mình mới học phần này nên chưa rõ nhờ mọi người giải giùm.
 8-x 8-x 8-x
Đáp án phải là [tex]\Delta t=\frac{12053T}{6}=\frac{12053}{30}s[/tex]
P/S: huongduongqn kiểm tra lại xem


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giải đáp thời điểm qua vị trí lần thứ n
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:54:48 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2013
Một vật dddh theo pt x=10cos(10nt).Thời điểm vật đi qua ly dộ x=5 cm lần thứ 2009theo chiều dương?
Mình mới học phần này nên chưa rõ nhờ mọi người giải giùm.
 8-x 8-x 8-x
Một chu ki vật qua vt x = 5cm theo chiều dương 1 lần
t = 2010T-T/6=12059T/6=12059/30 s
công thức tổng quát:
t=(n-1)T+t1
(t1 là tg vật qua vị trí đang xét lần đầu tiên theo chiều xác định)
Bài trên Tg qua vị trí x=5 theo chiều dương lần 1 là t1=5T/6. Do vậy đúng phải là t=2008T+5T/6


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giải đáp thời điểm qua vị trí lần thứ n
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:37:47 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2013
Một vật dddh theo pt x=10cos(10nt).Thời điểm vật đi qua ly dộ x=5 cm lần thứ 2009theo chiều dương?
Mình mới học phần này nên chưa rõ nhờ mọi người giải giùm.
 8-x 8-x 8-x
Đáp án phải là [tex]\Delta t=\frac{12053T}{6}=\frac{12053}{30}s[/tex]
P/S: huongduongqn kiểm tra lại xem
hi dạ vâng 2009T-T/6 = 12053T/6=12053/30s ạ. Em cảm ơn các thầy ạ