Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynhcashin1996 trong 09:20:56 AM Ngày 22 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18023Tiêu đề: Tính tốc độ truyền sóng trên dây
Gửi bởi: huynhcashin1996 trong 09:20:56 AM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
Sóng cơ lan truyền trên sợi dây , qua hai điểm M, N cách nhau 150cm và M sớm pha hơn N là [tex]\frac{\Pi }{3}+k\Pi[/tex] [tex](k\in Z)[/tex]. Từ M đến N có 3 điểm vuông pha với M. Biết tần số f= 10 Hz. Tính tốc độ truyền sóng trên dây
A. 100cm/s
B. 800cm/s
C. 900cm/s
D. 80cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Tính tốc độ truyền sóng trên dây
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:29:16 AM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
Sóng cơ lan truyền trên sợi dây , qua hai điểm M, N cách nhau 150cm và M sớm pha hơn N là [tex]\frac{\Pi }{3}+k\Pi[/tex] [tex](k\in Z)[/tex]. Từ M đến N có 3 điểm vuông pha với M. Biết tần số f= 10 Hz. Tính tốc độ truyền sóng trên dây
A. 100cm/s
B. 800cm/s
C. 900cm/s
D. 80cm/s
Từ M đến N có 3 điểm vuông pha với M ===> k = 3
[tex]\Delta d=\lambda \frac{\Delta \varphi }{2\pi }\Rightarrow \lambda =90cm \Rightarrow v=\lambda f=900cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tính tốc độ truyền sóng trên dây
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:02:19 AM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
Sóng cơ lan truyền trên sợi dây , qua hai điểm M, N cách nhau 150cm và M sớm pha hơn N là [tex]\frac{\Pi }{3}+k\Pi[/tex] [tex](k\in Z)[/tex]. Từ M đến N có 3 điểm vuông pha với M. Biết tần số f= 10 Hz. Tính tốc độ truyền sóng trên dây
A. 100cm/s
B. 800cm/s
C. 900cm/s
D. 80cm/s
Từ M đến N có 3 điểm vuông pha với M ===> k = 3
[tex]\Delta d=\lambda \frac{\Delta \varphi }{2\pi }\Rightarrow \lambda =90cm \Rightarrow v=\lambda f=900cm/s[/tex]

Điểm vuông pha với M thỏa ĐK [tex]\Delta \varphi = (2k+1)\pi/2[/tex] ==> có 3 điểm ==> điểm thứ 3 (P ) có độ lệch pha so với M
 ==>[tex]\Delta \varphi(PM) = 5\pi/2[/tex]
Mặt khác [tex]\Delta \varphi(NM)=\pi/3+k\pi[/tex] ==> [tex]5\pi/2<\pi/3+k\pi<7\pi/2 [/tex]
==> 2,..<k<3,.. ==> k=3 ==> [tex]\Delta \varphi(NM)=10\pi/3[/tex]
==> [tex]2\pi.d/\lambda=10\pi/3 ==> \lambda = 6d/10 = v/f ==> v = 900cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Tính tốc độ truyền sóng trên dây
Gửi bởi: huynhcashin1996 trong 11:52:30 AM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
Điểm vuông pha với M thỏa ĐK [tex]\Delta \varphi = (2k+1)\pi/2[/tex] ==> có 3 điểm ==> điểm thứ 3 (P ) có độ lệch pha so với M
==>[tex]\Delta \varphi(PM) = 5\pi/2[/tex]
Mặt khác [tex]\Delta \varphi(NM)=\pi/3+k\pi[/tex] ==> [tex]5\pi/2<\pi/3+k\pi<7\pi/2 [/tex]
==> 2,..<k<3,.. ==> k=3 ==> [tex]\Delta \varphi(NM)=10\pi/3[/tex]
==> [tex]2\pi.d/\lambda=10\pi/3 ==> \lambda = 6d/10 = v/f ==> v = 900cm/s[/tex]
[/quote]
Cái gach dưới đó lấy từ đâu ra z ạ. cái [tex]\frac{7\Pi }{2} [/tex]là lấy k=3, cái kia hiểu tương tự z tại sao lấy k=2 ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Tính tốc độ truyền sóng trên dây
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:06:47 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
Điểm vuông pha với M thỏa ĐK [tex]\Delta \varphi = (2k+1)\pi/2[/tex] ==> có 3 điểm ==> điểm thứ 3 (P ) có độ lệch pha so với M
==>[tex]\Delta \varphi(PM) = 5\pi/2[/tex]
Mặt khác [tex]\Delta \varphi(NM)=\pi/3+k\pi[/tex] ==> [tex]5\pi/2<\pi/3+k\pi<7\pi/2 [/tex]
==> 2,..<k<3,.. ==> k=3 ==> [tex]\Delta \varphi(NM)=10\pi/3[/tex]
==> [tex]2\pi.d/\lambda=10\pi/3 ==> \lambda = 6d/10 = v/f ==> v = 900cm/s[/tex]
Cái gach dưới đó lấy từ đâu ra z ạ. cái [tex]\frac{7\Pi }{2} [/tex]là lấy k=3, cái kia hiểu tương tự z tại sao lấy k=2 ạ?
[/quote]
GT nói có 3 điểm vuông pha với M nến k=2 ==> điểm thứ 3 vuông pha với M có độ lệch pha là 5pi/2. Do GT nói MN chỉ có 3 điểm vuông pha nên điểm thứ 4 có độ lệch pha là 7pi/2 so với M phải nằm ngoài MN do vậy mới có BĐT 5pi/2 < ... < 7pi/2