Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Phồng Văn Tôm trong 11:40:05 PM Ngày 18 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18003Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:40:05 PM Ngày 18 Tháng Tám, 2013
Nhờ các thầy giảng giúp em mấy bài này

1. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B cùng pha. 2 điểm M, N nằm ở cùng phía so với đường trung trực của AB, điểm M nằm trên vân cực đại, điểm N nằm trên vân cực tiểu. Trong khoảng giữa M và N còn có 2 vân cực đại khác, biết [tex]MA-MB=7,2cm[/tex] và [tex]NA-NB=16,2cm[/tex]. Bước sóng bằng bao nhiêu?

2. Một sóng cơ truyền trên mặt nước có [tex]f= 50hz[/tex]. Trên một phương truyền sóng, khoảng cách từ một hõm sóng đến một đỉnh sóng cách hõm sóng này 5 đỉnh sóng khác ở cùng một phía với nguồn là 1,43m. Tốc độ truyền sóng là bao nhiêu?

3. Sóng kết hợp được tạo ra tại hai điểm A, B. Phương trình dao động tại A và B là uA = uB = [tex]4cos20\Pi t[/tex] (cm). Tốc độ truyền sóng là 60cm/s. Một điểm M trên mặt nước với [tex]AM-BM=-15cm[/tex]. Điểm này nằm trên đường cực đại hay đường đứng yên thứ mấy?

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:20:58 AM Ngày 19 Tháng Tám, 2013
Nhờ các thầy giảng giúp em mấy bài này

1. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B cùng pha. 2 điểm M, N nằm ở cùng phía so với đường trung trực của AB, điểm M nằm trên vân cực đại, điểm N nằm trên vân cực tiểu. Trong khoảng giữa M và N còn có 2 vân cực đại khác, biết [tex]MA-MB=7,2cm[/tex] và [tex]NA-NB=16,2cm[/tex]. Bước sóng bằng bao nhiêu?[tex]\Delta d_M=k\lambda \Rightarrow \Delta d_N=(k\pm 2,5)\lambda \Rightarrow \lambda =\pm 3,5cm\Rightarrow \lambda =3,5cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:24:08 AM Ngày 19 Tháng Tám, 2013
Nhờ các thầy giảng giúp em mấy bài này\

2. Một sóng cơ truyền trên mặt nước có [tex]f= 50hz[/tex]. Trên một phương truyền sóng, khoảng cách từ một hõm sóng đến một đỉnh sóng cách hõm sóng này 5 đỉnh sóng khác ở cùng một phía với nguồn là 1,43m. Tốc độ truyền sóng là bao nhiêu?
[tex]5,5\lambda =1,43\Rightarrow \lambda 0,26m=26cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:34:12 AM Ngày 19 Tháng Tám, 2013
Nhờ các thầy giảng giúp em mấy bài này
3. Sóng kết hợp được tạo ra tại hai điểm A, B. Phương trình dao động tại A và B là uA = uB = [tex]4cos20\Pi t[/tex] (cm). Tốc độ truyền sóng là 60cm/s. Một điểm M trên mặt nước với [tex]AM-BM=-15cm[/tex]. Điểm này nằm trên đường cực đại hay đường đứng yên thứ mấy?


[tex]f=10Hz\Rightarrow \lambda =\frac{v}{f}=6cm\Rightarrow \frac{\Delta d}{\lambda }=-2,5[/tex]
vậy M là điểm trên đường cực tiểu thứ 3