Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 08:52:25 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17904Tiêu đề: Xin thầy cô giúp bài tổng hợp dao động điều hòa!!!
Gửi bởi: quocnh trong 08:52:25 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
  Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, dao động 1 có biên độ A1= 10 cm, pha ban đầu pi/6 và dao động  2 có biên độ A2, pha ban đầu -pi/2. Biên độ A1 thay đổi được. Biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? tìm pha dao động tổng hop?


Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cô giúp bài tổng hợp dao động điều hòa!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:31:42 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
  Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, dao động 1 có biên độ A1= 10 cm, pha ban đầu pi/6 và dao động  2 có biên độ A2, pha ban đầu -pi/2. Biên độ A1 thay đổi được. Biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? tìm pha dao động tổng hop?

Hai chỗ tô màu có vẻ ngược nhau vậy thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cô giúp bài tổng hợp dao động điều hòa!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:40:11 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
Thử chỉnh lại đề là biên độ của dao động thành phần thứ 2 có thể thay đổi được.

Ta có: [tex]A^{2}= A_{1}^{2} + A_{2}^{2} + 2A_{1}A_{2}cos\Delta \varphi[/tex]

[tex]\Leftrightarrow  A^{2}= 10^{2} + A_{2}^{2} + 20A_{2}cos\left( \frac{-2\pi }{3} \right)[/tex]

[tex]\Leftrightarrow A^{2}= 100 + A_{2}^{2}-10A_{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow A^{2}= \left<A_{2}-5 \right>^{2} + 75[/tex]

[tex]\Rightarrow A \geq \sqrt{75}[/tex]

[tex]\Rightarrow A_{min} = \sqrt{75}=5\sqrt{3} \, (cm)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cô giúp bài tổng hợp dao động điều hòa!!!
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:30:12 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
  Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, dao động 1 có biên độ A1= 10 cm, pha ban đầu pi/6 và dao động  2 có biên độ A2, pha ban đầu -pi/2. Biên độ A1 thay đổi được. Biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? tìm pha dao động tổng hop?

Từ hình vẽ bạn có [tex]A = A_{1}cos\frac{\pi }{6}=10cos\frac{\pi }{6}=5\sqrt{3}cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cô giúp bài tổng hợp dao động điều hòa!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:49:09 AM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
 Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, dao động 1 có biên độ A1= 10 cm, pha ban đầu pi/6 và dao động  2 có biên độ A2, pha ban đầu -pi/2. Biên độ A1 thay đổi được. Biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? tìm pha dao động tổng hop?
cách khác nhé
Từ biểu thức trong hình ==>[tex] A_{min}[/tex] khi [tex]sin(\alpha)=1 ==> \alpha=90 ==> A=A_1.sin(60)[/tex]