Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: avenger.107 trong 08:24:03 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17860Tiêu đề: [Đơn giản thôi] Hỏi 1 bài về dao động điều hòa
Gửi bởi: avenger.107 trong 08:24:03 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
vật dao động điều hòa, khi vật có li độ x1 = 4cm thì vận tốc v1 = -40\sqrt{3}\Pi , khi vật có li độ x2 = 4\sqrt{2} cm vận tốc là v2 = 40\sqrt{2}\Pi . Chu kì dao động của vật là?


Tiêu đề: Trả lời: [Đơn giản thôi] Hỏi 1 bài về dao động điều hòa
Gửi bởi: Processor6879 trong 08:40:11 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
Bạn dùng hệ thức độc lập với thời gian :

[tex]A^2 = ( \frac{v}{\omega }) ^2 + x^2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: [Đơn giản thôi] Hỏi 1 bài về dao động điều hòa
Gửi bởi: nguyenmanhduyhp trong 10:07:43 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
vật dao động điều hòa, khi vật có li độ x1 = 4cm thì vận tốc v1 = -40\sqrt{3}\Pi , khi vật có li độ x2 = 4\sqrt{2} cm vận tốc là v2 = 40\sqrt{2}\Pi . Chu kì dao động của vật là?
Đề bài  :
Khi
[tex]x_{1}=4 cm\Rightarrow v_{1}=-40\sqrt{3}\pi, x_{2}=4\sqrt{2} cm\Rightarrow v_{2}=40\sqrt{2}\pi[/tex]. Tìm A
Bài giải
Dùng hệ thức độc lập viết cho hai vị trí x1 và x2 ta có
[tex]A^{2}=x_{1}^{2}+\frac{v_{1}^{2}}{\omega ^{2}}=x_{2}^{2}+\frac{v_{2}^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]
từ [tex]x_{1}^{2}+\frac{v_{1}^{2}}{\omega ^{2}}=x_{2}^{2}+\frac{v_{2}^{2}}{\omega ^{2}}\Rightarrow \omega ^{2}=\frac{v_{2}^{2}-v_{1}^{2}}{x_{1}^{2}-x_{2}^{2}}[/tex]
Thay số tìm ra [tex]\omega =10\pi \Rightarrow A^{2}=x_{1}^{2}+\frac{v_{1}^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]
Thay số tìm ra A= 8 cm