Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 10:38:03 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17791Tiêu đề: Dao động điều hòa(tt).
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:38:03 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2013
1. Một vật dao động điều hòa với phương trình [tex]x=5\cos\left(10\pi t-\dfrac{\pi}{3}\right)\,\,(cm;\,s).[/tex] Tính tốc độ trung bình trong khoảng thời gian từ [tex]1s\rightarrow 2,05s?[/tex]

2. Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo dài [tex]16cm.[/tex] Trong một chu kì khoảng thời gian mà tốc độ không nhỏ hơn [tex]40\pi\sqrt{3}\,cm/s[/tex] là [tex]\dfrac{T}{3}.[/tex] Tính tần số dao động?

3. Một chất điểm dao động điều hòa chu kì [tex]T_1[/tex] biên độ [tex]5cm.[/tex] Trong một chu kì khoảng thời gian mà độ lớn gia tốc không vượt quá [tex]100cm/s^2[/tex] là [tex]\dfrac{T}{3}.[/tex] Tính tần số dao động?

4. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình [tex]x=14\cos\left(4\pi t+\dfrac{\pi}{3}\right)\,\,(cm;\,s).[/tex] Tính vận tốc trung bình và tốc độ trung bình trong khoảng thời gian từ [tex]t=0[/tex] đến khi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất?

5. Một viên bi nhỏ [tex]m=100g[/tex] đứng yên cân bằng trong một cái rãnh hình bán nguyệt nằm trong mặt phẳng đứng, bán kính [tex]R=40cm.[/tex] Đẩy viên bi dịch khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi thả ra. Bỏ qua ma sát chứng tỏ viên bi dao động điều hòa. Tính chu kì dao động? Tính vận tốc và áp lực tác dụng khi rãnh khi qua vị trí cân bằng nếu [tex]x_o=90^o.[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp em ạ, em cảm ơn