Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Lam The Phong trong 12:10:06 AM Ngày 23 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17757Tiêu đề: Giúp bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: Lam The Phong trong 12:10:06 AM Ngày 23 Tháng Bảy, 2013
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2  trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là  u1= 2cos(10πt - π/4) (mm) và u2= 2cos(10πt + π/4) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên  độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm  và S2 khoảng  S2M = 6cm. Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2  nhất là 
A. 3,07 cm.                          B. 2,33 cm.                          C. 3,57 cm.                       D. 6cm. 
không hiểu sao đáp án lại là C, em tính ra là A. Mong thầy cô giúp đỡ!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:14:46 AM Ngày 23 Tháng Bảy, 2013
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2  trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là  u1= 2cos(10πt - π/4) (mm) và u2= 2cos(10πt + π/4) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên  độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm  và S2 khoảng  S2M = 6cm. Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2  nhất là 
A. 3,07 cm.                          B. 2,33 cm.                          C. 3,57 cm.                       D. 6cm. 
không hiểu sao đáp án lại là C, em tính ra là A. Mong thầy cô giúp đỡ!

Bước sóng: [tex]\lambda = 2cm[/tex]

Hai nguồn vuông pha nên cực đại giao thoa phải thỏa mãn: [tex]d_{2}-d_{1}= k\lambda +\frac{ \lambda }{4}[/tex]

Gọi C là điểm cực đại trên [tex]S_{2}M[/tex], ta có: 

 y:) Khi C trùng M: k = - 1,75

 y:) Khi C trùng [tex]S_{2}[/tex]: k = -4,25

C nằm trong khoảng [tex]S_{2}M[/tex] nên [tex]-4,25 <k <-1,75[/tex], vậy nhận giá trị k = -2.

[tex]S_{2}C- S_{1}C= -2\lambda + \frac{\lambda }{4}[/tex]            (1)

Vì C thuộc [tex]S_{2}M[/tex] nên ta có: [tex]S_{2}C^{2}+S_{1}S_{2}^{2} =  S_{1}C^{2} [/tex]          (2)

Từ (1) và (2) suy ra. Không có đáp án ???


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:31:18 AM Ngày 23 Tháng Bảy, 2013
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2  trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là  u1= 2cos(10πt - π/4) (mm) và u2= 2cos(10πt + π/4) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên  độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm  và S2 khoảng  S2M = 6cm. Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2  nhất là 
A. 3,07 cm.                          B. 2,33 cm.                          C. 3,57 cm.                       D. 6cm. 
không hiểu sao đáp án lại là C, em tính ra là A. Mong thầy cô giúp đỡ!

Bước sóng: [tex]\lambda = 2cm[/tex]

Hai nguồn vuông pha nên cực đại giao thoa phải thỏa mãn: [tex]d_{2}-d_{1}= k\lambda +\frac{ \lambda }{4}[/tex]

Gọi C là điểm cực đại trên [tex]S_{2}M[/tex], ta có: 

 y:) Khi C trùng M: k = - 1,75

 y:) Khi C trùng [tex]S_{2}[/tex]: k = -4,25

C nằm trong khoảng [tex]S_{2}M[/tex] nên [tex]-4,25 <k <-1,75[/tex], vậy nhận giá trị k = -2.

[tex]S_{2}C- S_{1}C= -2\lambda + \frac{\lambda }{4}[/tex]            (1)

Vì C thuộc [tex]S_{2}M[/tex] nên ta có: [tex]S_{2}C^{2}+S_{1}S_{2}^{2} =  S_{1}C^{2} [/tex]          (2)

Từ (1) và (2) suy ra. Không có đáp án ???
Chắc thầy ĐQ nhầm chút chỗ k = -1,75 chỗ này phải là k = -2,25
Đoạn sau trình bày tương tự thầy ĐQ => k = -3 => đáp án A.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: Lam The Phong trong 06:40:58 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2013
Em cũng tính ra câu A, vậy là ok rồi. Cám ơn thầy!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: huongduongqn trong 03:05:54 AM Ngày 24 Tháng Bảy, 2013
Bài này đúng là đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: Lam The Phong trong 10:23:25 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2013
Lại có bài này nữa thầy ơi
Hai nguồn âm O1, O2 coi là 2 nguồn điểm cách nhau 4 m, phát sóng kết hợp cùng f = 425 Hz, cùng biên độ a  = 1 cm và cùng pha. Vận tốc truyền song v = 340 m/s. Số điểm dao động với biên độ 1 cm trong khoảng giữa O1O2  là 
A. 20.                                    B. 8.                                    C. 9.                                    D. 18. 
không hiểu sao đáp án lại là 20 trong khi em tính ra 9


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 10:38:45 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2013
[tex]\lambda =0,8(m) ; O_{1}O_{2}=20.\frac{\lambda }{4}[/tex]
Tính từ trung điểm I của O1O2 (là cực đại giao thoa) đi về hai phía tới hai nguồn có 10 khoảng [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex]. Trong mỗi khoảng đó, biên độ giảm từ 2a = 2cm đến 0 tức là chứa một điểm có biên độ a = 1cm. Như vậy có 20 điểm dao động với biên độ a = 1cm trong khoảng O1O2Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:55:34 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2013
Lại có bài này nữa thầy ơi
Hai nguồn âm O1, O2 coi là 2 nguồn điểm cách nhau 4 m, phát sóng kết hợp cùng f = 425 Hz, cùng biên độ a  = 1 cm và cùng pha. Vận tốc truyền song v = 340 m/s. Số điểm dao động với biên độ 1 cm trong khoảng giữa O1O2  là  
A. 20.                                    B. 8.                                    C. 9.                                    D. 18.  
không hiểu sao đáp án lại là 20 trong khi em tính ra 9
Những điểm dao động với biên độ cực đại a = 2cm  trên đường O1O2 là
[tex]N=2\left[\frac{l}{\lambda } \right]+1=2\left[\frac{lf}{v } \right]+1=11[/tex]
Trong 11 điểm này có cả hai nguồn.
Xen giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại amax = 2 cm là hai điểm dao động với biên độ là a = 1cm
vậy giữa 11 điểm dao động với biên độ cực đại là 20 điểm dao động với biên độ a = 1cm.
Vậy chọn ATiêu đề: Trả lời: Giúp bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: Lam The Phong trong 12:54:11 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2013
Thầy thử giải quyết theo cách viết phương trình xem, em làm theo cách của mấy thầy vẫn ra 20, nhưng viết phương trình thì chỉ ra 9, không hiểu sao.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: huongduongqn trong 02:08:48 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2013
Thầy thử giải quyết theo cách viết phương trình xem, em làm theo cách của mấy thầy vẫn ra 20, nhưng viết phương trình thì chỉ ra 9, không hiểu sao.
[tex]u_{1}=u_{2}=acos\omega t\Rightarrow u_{M}=2acos\pi \frac{\Delta d}{ \lambda }cos(\omega t-\pi\frac{l}{\lambda } ) \\\Rightarrow A_{M}=\left|2acos\pi \frac{\Delta d}{ \lambda } \right|=1cm\Rightarrow cos\pi \frac{\Delta d}{ \lambda }= \pm \frac{1}{2}\Rightarrow d=\frac{l\pm \frac{\lambda }{3}+k\lambda }{2}\\Do :0\leq d\leq 4\Rightarrow \begin{cases} & \text{ Th1:} k= -5, -4, ...,4 (10) \\ & \text{ Th2:} k= -4,-3,...,5 (10) \end{cases}[/tex]
Vậy có 20 giá trị của k và có 20 điểm dao động với biên độ bằng 1cm