Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 10:24:50 AM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17706Tiêu đề: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: tmtd trong 10:24:50 AM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013
Một sợi dây nhẹ dài [tex]l[/tex] có đầu buộc vào điểm cố định O, đầu kia mang một quả cầu nhỏ khối lượng m. Nâng quả cầu lên tới vị trí ngay dưới O một khoang [tex]l/4[/tex] rồi cung cấp vận tốc đầu [tex]v_{o}=\sqrt{15}m/s[/tex], sau một lúc dây căng thẳng, kể từ đó nó dao động điều hòa
1. Tìm thời gian kể từ khi bắt đầu đến khi sợi dây vừa bị căng thẳng
2. Xác định vận tốc của quả cầu, xung lực tác dụng và trục cố định O
3. Tìm và nhận xét trọng lượng của quả cầu khi qua vị trí thấp nhất

Nhờ mọi người giúp đỡ.
Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:00:21 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013
Một sợi dây nhẹ dài [tex]l[/tex] có đầu buộc vào điểm cố định O, đầu kia mang một quả cầu nhỏ khối lượng m. Nâng quả cầu lên tới vị trí ngay dưới O một khoang [tex]l/4[/tex] rồi cung cấp vận tốc đầu [tex]v_{o}=\sqrt{15}m/s[/tex], sau một lúc dây căng thẳng, kể từ đó nó dao động điều hòa
1. Tìm thời gian kể từ khi bắt đầu đến khi sợi dây vừa bị căng thẳng
2. Xác định vận tốc của quả cầu, xung lực tác dụng và trục cố định O
3. Tìm và nhận xét trọng lượng của quả cầu khi qua vị trí thấp nhất

Nhờ mọi người giúp đỡ.

Dòng màu đỏ thứ nhất mâu thuẩn quá, không biết đề nói gì.

Dòng màu đỏ thứ hai; không biết truyền vận tốc theo phương nào; trên, dưới, trái, phải.

Làm sau giải???


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: tmtd trong 05:09:29 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013
Hình ảnh đây ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: leaflife trong 08:49:55 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013
trong quá trình từ khi bắt đầu chuyển động đến khi dây bắt đầu căng thì vật chuyển động của vật là ném ngag
1,theo phương thẳng đứng, tại vị trí dây bắt đầu căng:
                        [tex]v_y= \sqrt{2.g. \frac{3l}{4}}=gt[/tex]
                          => t=[tex]\sqrt {\frac{3l}{2g}}[/tex]
2,vận tốc quả cầu phụ thuộc thời gian theo pt: v=[tex]\sqrt{v_0^2+v_y^2}=\sqrt{15+g^2.t^2}[/tex]
bạn không nói tìm xung lực ở đau nhưng mình đoán là khi dây vừa căng
khi đó, vật có vận tốc v= [tex]\sqrt{15(l+1)}[/tex]
xung lực mà O nhận được cũng chính là xung mà m nhận được => Ft=mv=m[tex]\sqrt{15(l+1)}[/tex]
3,trọng lượng theo mình hiểu là do lực hút trái đất tạo ra và không phụ thuộc vào sự dao động của nó
mình không hiểu ý câu 3


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:05:06 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013
Một sợi dây nhẹ dài [tex]l[/tex] có đầu buộc vào điểm cố định O, đầu kia mang một quả cầu nhỏ khối lượng m. Nâng quả cầu lên tới vị trí ngay dưới O một khoang [tex]l/4[/tex] rồi cung cấp vận tốc đầu [tex]v_{o}=\sqrt{15}m/s[/tex], sau một lúc dây căng thẳng, kể từ đó nó dao động điều hòa
1. Tìm thời gian kể từ khi bắt đầu đến khi sợi dây vừa bị căng thẳng
2. Xác định vận tốc của quả cầu, xung lực tác dụng và trục cố định O
3. Tìm và nhận xét trọng lượng của quả cầu khi qua vị trí thấp nhất

Nhờ mọi người giúp đỡ.
câu (1) xem hình