Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Lam The Phong trong 12:48:04 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17695Tiêu đề: CLLX khó mong được giúp đỡ!
Gửi bởi: Lam The Phong trong 12:48:04 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2013
Bài 1. Một  con lắc  lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng m1  =  0,2 kg và  lò xo  có độ cứng k = 20 N/m. 
Ban đầu  giữ vật m1 sao cho lò xo bị nén, đặt vật nhỏ m2 = m1  tại vị trí  cân bằng  O của lò xo. Buông nhẹ để 
vật m1  bắt đầu  chuyển động dọc theo phương của trục  lò xo đến va  chạm hoàn toàn đàn hồi với vật m2  thì 
thấy vật m2  đi được  quãng đường 4  cm rồi dừng lại. Biết hệ số ma  sát  giữa  các vật với mặt phẳng ngang  là       
= 0,1. Lấy g = 10 m/s  Tính khoảng cách hai vật trước khi buông tay? 
A. 2cm                        B. 3cm                       C. 4cm                       D. 5 cm 
Đáp án là 4cm nhưng em lại tính ra được 3cm. không hiểu vì sao.
Bài 2. Một  con lắc  lò xo  có độ cứng k  =  50 N/m được đặt thẳng đứng, đầu trên gắn với vật nặng  có khối 
lượng M = 500g. Khi đang ở vị trí cân bằng, thả vật m = 300g không vận tốc ban đầu từ độ cao h = 80 cm so 
với M.  Coi va  chạm  là hoàn toàn xuyên tâm và đàn hồi, lấy  g =  10 m/s2  . Bỏ qua mọi ma sát. Tính khoảng 
thời gian 2 lần đầu tiên liên tiếp vật M và m va chạm vào nhau. 
A. 0,16 s                    B. 0,22 s                  C. 0,32 s                   D. 0,46 s 
Đáp án là câu B. nhưng em bó tay. mong được thầy cô giúp đỡ!


Tiêu đề: Trả lời: CLLX khó mong được giúp đỡ!
Gửi bởi: leaflife trong 08:26:50 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2013
Bài 1:
Mình không thấy có gì bất thường cả, bạn thử xem lời giải của mình nè
gọi vận tốc m2 ngay sau va chạm là V2 => [tex]\frac{mV_2^2}{2}=\mu mgS => V_2=2\sqrt{2} cm/s[/tex]
vì m1 va chạm đàn hồi m2 => [tex]V_2=\frac{2m_1v_1}{m_1+m_2} =v_1[/tex] (v1 là vận tốc m1 trước va chạm)
=>v1=[tex]2\sqrt{2}[/tex]
với A là khoảng cách cần tìm thì [tex]\frac{1}{2} kA^2=\frac{mv^2}{2}+\mu mgA[/tex]
giải ra A=4cm =>C
mdc-) mdc-) mdc-) mdc-) :-h :-h :-h :-h  hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-):-h :-h :-h :-h mdc-) mdc-) mdc-) mdc-)


Tiêu đề: Trả lời: CLLX khó mong được giúp đỡ!
Gửi bởi: leaflife trong 08:43:01 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2013
Bài 2:
**lần va chạm 1:
      ngay trước va chạm, m có vận tốc v1=4m/s
      ngay sau va chạm
                        m có vận tốc [tex]v_2=\frac{M-m}{M+m}v_1=1 m/s[/tex]
                        M có vận tốc [tex]V_2=\frac{2mv_1}{m+M}=3 m/s[/tex]
sau đó, m chuyển động thẳng đứng với phương trình [tex]x=v_2t-\frac{gt^2}{2}=t-5t^2[/tex]
               M dao động với pt [tex]X=0,3 cos10t[/tex]
(lấy chiều dương hướng lên, gốc thời gian ngay sau va chạm)
2 vật  chạm nhau khi x=X
Mình giải pt ra t=0,355 s
k bit sai ở đâu mọi người góp ý giùm
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: CLLX khó mong được giúp đỡ!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:33:10 AM Ngày 11 Tháng Bảy, 2013
Bài 2:
**lần va chạm 1:
      ngay trước va chạm, m có vận tốc v1=4m/s
      ngay sau va chạm
                        m có vận tốc [tex]v_2=\frac{M-m}{M+m}v_1=1 m/s[/tex]
                        M có vận tốc [tex]V_2=\frac{2mv_1}{m+M}=3 m/s[/tex]
sau đó, m chuyển động thẳng đứng với phương trình [tex]x=v_2t-\frac{gt^2}{2}=t-5t^2[/tex]
               M dao động với pt [tex]X=0,3 cos10t[/tex]
(lấy chiều dương hướng lên, gốc thời gian ngay sau va chạm)
2 vật  chạm nhau khi x=X
Mình giải pt ra t=0,355 s
k bit sai ở đâu mọi người góp ý giùm
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Phương trình X em xem gốc TG lúc vật VTCB và đi theo chiều âm đó, coi lại cái pha ban đầu


Tiêu đề: Trả lời: CLLX khó mong được giúp đỡ!
Gửi bởi: leaflife trong 01:44:25 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2013
Phương trình X em xem gốc TG lúc vật VTCB và đi theo chiều âm đó, coi lại cái pha ban đầu
em thay pha ban đầu của X là [tex]\frac{\pi}{2}[/tex] nhưng lại giải ra t=0,2775s thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: CLLX khó mong được giúp đỡ!
Gửi bởi: huongduongqn trong 06:51:14 AM Ngày 15 Tháng Bảy, 2013
Bài 1:
Mình không thấy có gì bất thường cả, bạn thử xem lời giải của mình nè
gọi vận tốc m2 ngay sau va chạm là V2 => [tex]\frac{mV_2^2}{2}=\mu mgS => V_2=2\sqrt{2} cm/s[/tex]
vì m1 va chạm đàn hồi m2 => [tex]V_2=\frac{2m_1v_1}{m_1+m_2} =v_1[/tex] (v1 là vận tốc m1 trước va chạm)
=>v1=[tex]2\sqrt{2}[/tex]
với A là khoảng cách cần tìm thì [tex]\frac{1}{2} kA^2=\frac{mv^2}{2}+\mu mgA[/tex]
giải ra A=4cm =>C

Vận tốc của vật thứ hai ngay sau khi va chạm là:
[tex]v = \sqrt{-2as}=\sqrt{-2(-\mu g)s}=2\sqrt{2}cm/s[/tex]
vì va chạm là tuyệt đối đàn hồi và hai quả cầu có cùng khối lượng nên chúng trao đổi vận tốc cho nhau. Vì vậy vận tốc này là vận tốc của vật thứ nhất trước khi va chạm.
Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có:[tex]\frac{1}{2}m_{2}v^{2}- \frac{1}{2}kA^{2}= - \mu m_{2}g A\Rightarrow A = 2cm[/tex]
Vậy chọn A
Hai cách giống nhau. Mình giải không hiểu sao phương trình giống của bạn nhưng lại không ra 4cm?
Mong bạn có thể viết BT khi thay số và bấm lại được không?
[/color]


Tiêu đề: Trả lời: CLLX khó mong được giúp đỡ!
Gửi bởi: huongduongqn trong 08:39:32 AM Ngày 15 Tháng Bảy, 2013
Bài 2. Một  con lắc  lò xo  có độ cứng k  =  50 N/m được đặt thẳng đứng, đầu trên gắn với vật nặng  có khối 
lượng M = 500g. Khi đang ở vị trí cân bằng, thả vật m = 300g không vận tốc ban đầu từ độ cao h = 80 cm so 
với M.  Coi va  chạm  là hoàn toàn xuyên tâm và đàn hồi, lấy  g =  10 m/s2  . Bỏ qua mọi ma sát. Tính khoảng 
thời gian 2 lần đầu tiên liên tiếp vật M và m va chạm vào nhau. 
A. 0,16 s                    B. 0,22 s                  C. 0,32 s                   D. 0,46 s 
m - vật 1, M - Vật 2
Trước va chạm [tex]v=\sqrt{2gh}=4m/s[/tex]
Khi va chạm lần 1 vận tốc của hai vật là: [tex]v_{1}=\frac{M-m}{M+m}v=1m/s;v_{2}=\frac{2mv}{M+m}=3m/s[/tex]
Biên độ dao động của vật 2 sau va chạm lần 1 là: [tex]A=\frac{v_{2}}{\omega }=v_{2}\sqrt{\frac{m}{k}}=0,3m[/tex]
Chọn chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là khi vật
Phương trình dao động của vật 2 là: [tex]x_{2} = 0,3cos(10t-\frac{\pi }{2})(m)[/tex] và [tex]T=0,1s[/tex]
Phương trình dao động của vật 1 là: [tex]x=-v_{1}t+\frac{1}{2}gt^{2}=-t+5t^{2}[/tex]
Hai vật gặp nhau lần 2 khi [tex]x_{1}=x_{2}\Rightarrow =-t+5t^{2}=0,3cos(10t-\frac{\pi }{2})\Rightarrow t=0,2775s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: CLLX khó mong được giúp đỡ!
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:53:08 AM Ngày 15 Tháng Bảy, 2013
Bài 1:
Mình không thấy có gì bất thường cả, bạn thử xem lời giải của mình nè
gọi vận tốc m2 ngay sau va chạm là V2 => [tex]\frac{mV_2^2}{2}=\mu mgS => V_2=2\sqrt{2} cm/s[/tex]
vì m1 va chạm đàn hồi m2 => [tex]V_2=\frac{2m_1v_1}{m_1+m_2} =v_1[/tex] (v1 là vận tốc m1 trước va chạm)
=>v1=[tex]2\sqrt{2}[/tex]
với A là khoảng cách cần tìm thì [tex]\frac{1}{2} kA^2=\frac{mv^2}{2}+\mu mgA[/tex]
giải ra A=4cm =>C

Vận tốc của vật thứ hai ngay sau khi va chạm là:
[tex]v = \sqrt{-2as}=\sqrt{-2(-\mu g)s}=2\sqrt{2}cm/s[/tex]
vì va chạm là tuyệt đối đàn hồi và hai quả cầu có cùng khối lượng nên chúng trao đổi vận tốc cho nhau. Vì vậy vận tốc này là vận tốc của vật thứ nhất trước khi va chạm.
Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có:[tex]\frac{1}{2}m_{2}v^{2}- \frac{1}{2}kA^{2}= - \mu m_{2}g A\Rightarrow A = 2cm[/tex]
Vậy chọn A
Hai cách giống nhau. Mình giải không hiểu sao phương trình giống của bạn nhưng lại không ra 4cm?
Mong bạn có thể viết BT khi thay số và bấm lại được không?
[/color]
hì tớ biết sao lại sai rồi. tớ và bạn tính sai vận tốc. hix. kq là 4cm