Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 05:53:04 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17586Tiêu đề: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Lazy Girl trong 05:53:04 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Một vật có khối lượng m =100g chuyển động với phương trình: [tex]x=(4+Acos\omega t)[/tex] (cm). Biết rằng cứ sau mỗi khoảng thời gian ngắn nhất là [tex]\frac{\prod{}}{30}s[/tex] thì vật lại cách VTCB [tex]4\sqrt{2}cm[/tex]. Xác định tốc độ và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí [tex]x_{1}= - 4cm[/tex].
Xin được giúp đỡ ạ. Cảm ơn mọi người.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:20:14 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Một vật có khối lượng m =100g chuyển động với phương trình: [tex]x=(4+Acos\omega t)[/tex] (cm). Biết rằng cứ sau mỗi khoảng thời gian ngắn nhất là [tex]\frac{\prod{}}{30}s[/tex] thì vật lại cách VTCB [tex]4\sqrt{2}cm[/tex]. Xác định tốc độ và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí [tex]x_{1}= - 4cm[/tex].
Xin được giúp đỡ ạ. Cảm ơn mọi người.
[tex]X=x-4=Acos(\omega.t)[/tex]
GT "cứ mỗi khoàng ..... " mà không cho thêm GT gì hết thì có thể hiểu 2TH
+ Th1 [tex]A=4\sqrt{2} ==> T/2 = \pi/30 ==> x = - 4 ==> X = - 8[/tex] (loại)
+ Th2 [tex]A/\sqrt{2}=4\sqrt{2} ==> A=8 ; T/4 = \pi/30 [/tex]
==> x = - 4 ==> X = - 8 = -A ==> v = 0 và F=k.A