Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 02:30:56 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17582Tiêu đề: bài tập H+ và CO3 2-, HCO3-
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 02:30:56 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Cho mình hỏi giữa dd H+ và dung dịch [tex]CO_{3}^{2-}[/tex], [tex]HCO_3^{-}[/tex], cho từ từ cái nào vào cái nào thì:
[tex]H^{+} + CO_{3}^{2-} \rightarrow HCO_{3}^{-}[/tex]
[tex]H^{+} + HCO_3^{-} \rightarrow CO_{2} + H_2O[/tex]
hoặc
[tex]CO_{3}^{2-} + 2H^{+} \rightarrow CO_2 +H_2O[/tex]
[tex]HCO_{3}^{-} + H^{+} \rightarrow CO_2 + H_2O[/tex]
Ví dụ
Câu 8: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là
A. 11,28 gam.   B. 7,88 gam.   C. 9,85 gam.   D. 3,94 gam.
theo mình thì phải là [tex]H^{+} + CO_{3}^{2-} \rightarrow HCO_{3}^{-}[/tex] vì cho từ từ H+ vào ddY, nhưng bài giải [tex]CO_{3}^{2-} + 2H^{+} \rightarrow  CO_2 +H_2O[/tex]
Tại sao như vậy các bạn giải thích giúp mình? mình mới học lớp 10Tiêu đề: Trả lời: bài tập H+ và CO3 2-, HCO3-
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 03:22:17 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Trời, lớp 10 ~~~

Cái trên thì cho từ từ axit vào muối
Cái dưới thì cho muối từ từ vào axit

Bài tập
Gọ số mol [tex]K_2CO_3, \ NaHCO_3, \ Ba(HCO_3)_2[/tex] là a, a, b
[tex]\rightarrow a+2b=0,2=n_{NaOH}[/tex]

Khi cho thêm [tex]HCl[/tex] thì dung dịch còn kết tủa hay k ???
Nếu còn thì bảo toàn C 2a+2b=0,28
Giải ra a=0,08, b=0,06

Nếu cho [tex]HCl[/tex] dung dịch k tính kết tủa thì
[tex]n_{HCl}>n_{NaOH} \rightarrow CO_3^{2-} du, \ Ba^{2+} \ het \\ \rightarrow n_{CO_3^{2-} \ du}=\dfrac{0,28-0,2}{2}=0,04 \\ \rightarrow b=a-0,04 \\ \rightarrow a=\dfrac{7}{75} , \ b=\dfrac{4}{75}[/tex]

Mà đề bài không nói, chắc là cho vào bình, tức là bình vẫn còn kết tủa, axit tác dụng cả với kết tủa. Từ đó k có kết quả ~~~ (11,82 ==)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập H+ và CO3 2-, HCO3-
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 03:37:06 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Trời, lớp 10 ~~~

Cái trên thì cho từ từ axit vào muối
Cái dưới thì cho muối từ từ vào axit

Bài tập
Gọ số mol [tex]K_2CO_3, \ NaHCO_3, \ Ba(HCO_3)_2[/tex] là a, a, b
[tex]\rightarrow a+2b=0,2=n_{NaOH}[/tex]

Khi cho thêm [tex]HCl[/tex] thì dung dịch còn kết tủa hay k ???
Nếu còn thì bảo toàn C 2a+2b=0,28
Giải ra a=0,08, b=0,06

Nếu cho [tex]HCl[/tex] dung dịch k tính kết tủa thì
[tex]n_{HCl}>n_{NaOH} \rightarrow CO_3^{2-} du, \ Ba^{2+} \ het \\ \rightarrow n_{CO_3^{2-} \ du}=\dfrac{0,28-0,2}{2}=0,04 \\ \rightarrow b=a-0,04 \\ \rightarrow a=\dfrac{7}{75} , \ b=\dfrac{4}{75}[/tex]

Mà đề bài không nói, chắc là cho vào bình, tức là bình vẫn còn kết tủa, axit tác dụng cả với kết tủa. Từ đó k có kết quả ~~~ (11,82 ==)
Bạn này giải sai rồi, đáp án chính xác 7,88 g. Đề thi đại học 2012 khối a đó. Mình không hiểu tại sao CO3(2-) + 2H(+) ----> CO2 + H2O


Tiêu đề: Trả lời: bài tập H+ và CO3 2-, HCO3-
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:42:01 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài này TH1, TH2 kiểu gì cũng sai.
TH1 sai chỗ bảo toàn C ấy pt ở đó đúng phải là [tex]2a+a+2b=0,28[/tex]
Vậy ra kq đúng ~~~


Tiêu đề: Trả lời: bài tập H+ và CO3 2-, HCO3-
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 08:28:52 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài này TH1, TH2 kiểu gì cũng sai.
TH1 sai chỗ bảo toàn C ấy pt ở đó đúng phải là [tex]2a+a+2b=0,28[/tex]
Vậy ra kq đúng ~~~
Bạn cũng nghỉ như bạn này vậy, nhưng đây là đề thi hóa đh khối a. mặc dù cho H+ vào ddY nhưng bài giải có: CO3(2-) + 2H+ -----> CO2 + H2O, chỗ này mình không hiểu?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập H+ và CO3 2-, HCO3-
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:14:53 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Ở đây cho đến khi nào hết khí thì thôi, cũng tương đương axit dư, viết thẳng pt như kia cũng được

Mà nói qua nói lại, t vẫn thấy câu hỏi của bạn khá tối nghĩa (vẫn trả lời được mới hay ~~~)Tiêu đề: Trả lời: bài tập H+ và CO3 2-, HCO3-
Gửi bởi: ruatmap trong 10:39:08 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
Bài này khá đơn giản và thường gặp trong thi đại học ( đa số là TH2).
Bài tập này cho từ từ H+ vào dung dịch thì phản ứng đúng như bạn nói và bạn coi bài giải thì có lẽ họ giải theo kiểu gộp tức là tính ra HCO3- --->CO3 2- rồi giải như bài giải bạn đã xem.