Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuatehacam95 trong 02:40:52 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17567Tiêu đề: dao động điều hoà- dao động điện từ- vật lí hạt nhân
Gửi bởi: chuatehacam95 trong 02:40:52 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài 1: Một vật coi như một chất điểm dao động điều hòa với tốc độ cực đại 100 cm/s. Tốc độ của chất điểm khi chất điểm qua vị trí có động năng bằng một nửa cơ năng là?
Bài 2: , Một bề mặt kim loại nhận một chùm sáng đơn sắc có bước sóng [tex]0,38\mu[/tex]m
 nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại. Trong khoảng một giây, số electrôn trung bình bật ra là [tex]3,75.10^{12}[/tex]
 electrôn. Hiệu suất lượng tử (tỉ lệ giữa số electrôn bật ra và số phôtôn tới bề mặt kim loại trong một đơn vị thời gian) của quá trình này là 0,01%. Công suất trung bình bề mặt kim loại nhận được từ chùm sáng là. Đáp số 19,6mW nhưng em lại tính ra o,196mW
Bài 3 , Một mạch dao động điện từ lí tưởng có C=[tex]5\mu F[/tex] mắc với một cuộn cảm có L=0,5mH  Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E=3V và điện trở trong r=[tex]0,5\Omega[/tex]  Khi dòng điện qua cuộn cảm ổn định thì ngắt nguồn điện khỏi mạch, để mạch thực hiện dao động. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm trong khi mạch dao động là


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hoà- dao động điện từ- vật lí hạt nhân
Gửi bởi: luonglecongly trong 06:43:02 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài 1: Một vật coi như một chất điểm dao động điều hòa với tốc độ cực đại 100 cm/s. Tốc độ của chất điểm khi chất điểm qua vị trí có động năng bằng một nửa cơ năng là?
Bài 2: , Một bề mặt kim loại nhận một chùm sáng đơn sắc có bước sóng [tex]0,38\mu[/tex]m
 nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại. Trong khoảng một giây, số electrôn trung bình bật ra là [tex]3,75.10^{12}[/tex]
 electrôn. Hiệu suất lượng tử (tỉ lệ giữa số electrôn bật ra và số phôtôn tới bề mặt kim loại trong một đơn vị thời gian) của quá trình này là 0,01%. Công suất trung bình bề mặt kim loại nhận được từ chùm sáng là. Đáp số 19,6mW nhưng em lại tính ra o,196mW
Bài 3 , Một mạch dao động điện từ lí tưởng có C=[tex]5\mu F[/tex] mắc với một cuộn cảm có L=0,5mH  Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E=3V và điện trở trong r=[tex]0,5\Omega[/tex]  Khi dòng điện qua cuộn cảm ổn định thì ngắt nguồn điện khỏi mạch, để mạch thực hiện dao động. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm trong khi mạch dao động là

1>
[tex]v_{max} = A\omega = 100 (1)[/tex]
[tex]W_{d} = 1/2W => W_{t} = 1/W => x^{2} = 1/2A^{2}[/tex]
theo hệ thức độc lập
[tex]A^{2} = x^{2} + \left(\frac{v}{\omega } \right)^{2} => \left(\frac{100}{\omega } \right)^{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{100}{\omega } \right)^{2} + (\frac{v}{\omega })^{2} => v = 50\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hoà- dao động điện từ- vật lí hạt nhân
Gửi bởi: photon01 trong 06:44:49 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài 1: Một vật coi như một chất điểm dao động điều hòa với tốc độ cực đại 100 cm/s. Tốc độ của chất điểm khi chất điểm qua vị trí có động năng bằng một nửa cơ năng là?
Ta có:[tex]W_{d}=\frac{W}{2}\Leftrightarrow \frac{mv^{2}}{2}=\frac{m.v^{2}_{max}}{4}\Leftrightarrow \left|v \right|=\frac{v_{max}}{\sqrt{2}}=50\sqrt{2}cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hoà- dao động điện từ- vật lí hạt nhân
Gửi bởi: photon01 trong 06:53:18 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013

Bài 2: , Một bề mặt kim loại nhận một chùm sáng đơn sắc có bước sóng [tex]0,38\mu[/tex]m
 nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại. Trong khoảng một giây, số electrôn trung bình bật ra là [tex]3,75.10^{12}[/tex]
 electrôn. Hiệu suất lượng tử (tỉ lệ giữa số electrôn bật ra và số phôtôn tới bề mặt kim loại trong một đơn vị thời gian) của quá trình này là 0,01%. Công suất trung bình bề mặt kim loại nhận được từ chùm sáng là. Đáp số 19,6mW nhưng em lại tính ra o,196mW

Hiệu suất lượng tử tính theo công thức:[tex]H=\frac{N_{e}}{N_{p}}\rightarrow N_{p}=\frac{N_{e}}{H}=\frac{3,75.10^{12}}{0,0001}=3,75.10^{16}[/tex]
Ta có biểu thức tính số photon tới bề mặt kim loại trong một đơn vị thời gian được tính theo công thức:
[tex]N_{p}=\frac{P}{\varepsilon }\rightarrow P=\frac{N_{p}.h.c}{\lambda }=0,0196W=19,6mW[/tex]Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hoà- dao động điện từ- vật lí hạt nhân
Gửi bởi: photon01 trong 07:09:11 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài 3 , Một mạch dao động điện từ lí tưởng có C=[tex]5\mu F[/tex] mắc với một cuộn cảm có L=0,5mH  Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E=3V và điện trở trong r=[tex]0,5\Omega[/tex]  Khi dòng điện qua cuộn cảm ổn định thì ngắt nguồn điện khỏi mạch, để mạch thực hiện dao động. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm trong khi mạch dao động là
Nếu như đề bài này thì cả mạch LC đều mắc vào nguồn điện. Như vậy khi dòng điện đã ổn định và ngay trước khi ngắt mạch khỏi nguồn thì ta có:
[tex]I_{0}=\frac{E}{r}=\frac{3}{0,5}6A[/tex]
Vì mạch dao động lí tưởng nên cuộn dây không có điện trở trong. Vì vậy điện áp giữa hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu tụ lúc này bằng 0. Vậy tụ chưa tích điện, năng lượng của mạch dao động sau khi ngắn khỏi nguồn chính là năng lượng từ trường trong cuộn dây:
[tex]W=\frac{L.I^{2}_{0}}{2}=\frac{0,5.10^{-3}.6^{2}}{2}=0,009J[/tex]
Khi ngắt khỏi nguồn điện thì mạch dao động với năng lượng toàn phần bằng W vậy ta có:
[tex]\frac{CU^{2}_{0}}{2}=\frac{LI^{2}_{0}}{2}\rightarrow U_{0}=\sqrt{\frac{L}{C}}I_{0}=60V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hoà- dao động điện từ- vật lí hạt nhân
Gửi bởi: luonglecongly trong 10:25:52 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài 3 , Một mạch dao động điện từ lí tưởng có C=[tex]5\mu F[/tex] mắc với một cuộn cảm có L=0,5mH  Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E=3V và điện trở trong r=[tex]0,5\Omega[/tex]  Khi dòng điện qua cuộn cảm ổn định thì ngắt nguồn điện khỏi mạch, để mạch thực hiện dao động. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm trong khi mạch dao động là
Nếu như đề bài này thì cả mạch LC đều mắc vào nguồn điện. Như vậy khi dòng điện đã ổn định và ngay trước khi ngắt mạch khỏi nguồn thì ta có:
[tex]I_{0}=\frac{E}{r}=\frac{3}{0,5}6A[/tex]
Vì mạch dao động lí tưởng nên cuộn dây không có điện trở trong. Vì vậy điện áp giữa hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu tụ lúc này bằng 0. Vậy tụ chưa tích điện, năng lượng của mạch dao động sau khi ngắn khỏi nguồn chính là năng lượng từ trường trong cuộn dây:
[tex]W=\frac{L.I^{2}_{0}}{2}=\frac{0,5.10^{-3}.6^{2}}{2}=0,009J[/tex]
Khi ngắt khỏi nguồn điện thì mạch dao động với năng lượng toàn phần bằng W vậy ta có:
[tex]\frac{CU^{2}_{0}}{2}=\frac{LI^{2}_{0}}{2}\rightarrow U_{0}=\sqrt{\frac{L}{C}}I_{0}=60V[/tex]


thầy ơi, bài này nói là Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E=3V là đặt vào chỉ riêng U thôi nên E = U_{0} chứ ạ


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hoà- dao động điện từ- vật lí hạt nhân
Gửi bởi: ngochocly trong 11:56:38 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2013

thầy ơi, bài này nói là Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E=3V là đặt vào chỉ riêng U thôi nên E = U_{0} chứ ạ
Bạn đọc kỹ đề và xem hình này nhé! ^-^


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hoà- dao động điện từ- vật lí hạt nhân
Gửi bởi: luonglecongly trong 12:00:21 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013

thầy ơi, bài này nói là Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E=3V là đặt vào chỉ riêng U thôi nên E = U_{0} chứ ạ
Bạn đọc kỹ đề và xem hình này nhé! ^-^

thì hình chỉ rõ là nguồn mắc vào tụ mà  8-x. còn lời giải của thầy là nguồi mắc vào đoạn mạch LC (kiến thức mình có hạn có gì sai mong bạn giải thích rõ)


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hoà- dao động điện từ- vật lí hạt nhân
Gửi bởi: photon01 trong 10:51:12 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013

thầy ơi, bài này nói là Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E=3V là đặt vào chỉ riêng U thôi nên E = U_{0} chứ ạ
Bạn đọc kỹ đề và xem hình này nhé! ^-^

thì hình chỉ rõ là nguồn mắc vào tụ mà  8-x. còn lời giải của thầy là nguồi mắc vào đoạn mạch LC (kiến thức mình có hạn có gì sai mong bạn giải thích rõ)
Khi mắc như em nói thì có thể biểu diễn như hình mà ngochocly vẽ. Như vậy năng lượng từ nguồn điện vừa nạp điện cho tụ và tích năng lượng từ trường cho cả cuộn dây nữa em ạ! Lúc này năng lượng của mạch là tổng năng lượng của cả tụ lẫn cuộn dây. Vì nguyên nhân này mà điện áp cực đại lớn hơn suất điện động của nguồn sau khi ngắn mạch khỏi nguồn. Thầy có nói là mạch LC chứ không phải đoạn mạch LC


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hoà- dao động điện từ- vật lí hạt nhân
Gửi bởi: luonglecongly trong 06:41:42 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013

thầy ơi, bài này nói là Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E=3V là đặt vào chỉ riêng U thôi nên E = U_{0} chứ ạ
Bạn đọc kỹ đề và xem hình này nhé! ^-^

thì hình chỉ rõ là nguồn mắc vào tụ mà  8-x. còn lời giải của thầy là nguồi mắc vào đoạn mạch LC (kiến thức mình có hạn có gì sai mong bạn giải thích rõ)
Khi mắc như em nói thì có thể biểu diễn như hình mà ngochocly vẽ. Như vậy năng lượng từ nguồn điện vừa nạp điện cho tụ và tích năng lượng từ trường cho cả cuộn dây nữa em ạ! Lúc này năng lượng của mạch là tổng năng lượng của cả tụ lẫn cuộn dây. Vì nguyên nhân này mà điện áp cực đại lớn hơn suất điện động của nguồn sau khi ngắn mạch khỏi nguồn. Thầy có nói là mạch LC chứ không phải đoạn mạch LC

dạ em cảm ơn thầy...