Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 05:24:02 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17555Tiêu đề: bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: bigterboy trong 05:24:02 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
mọi người giúp em câu này với
Vật có khối lượng m = 1kg dao động điều hòa. Trong quá trình dao động của vật thế năng đàn hồi biến thiên theo phương trình có dạng E1 = 0,1 + 0,1 cos(4pi.t+ pi/2) . Hỏi biêủ thức nào sau đây là phương trình dao động của vật.
a/  x = 10cos ( 2pi.t+ pi/2 )
b/  x = 10cos ( 4pi.t+ pi/2 )
c/   x = 10cos ( 2pi.t+ pi/4 )
d/   x = 5cos ( 2pi.t+ pi/4 )
 

 

 Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:52:40 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
mọi người giúp em câu này với
Vật có khối lượng m = 1kg dao động điều hòa. Trong quá trình dao động của vật thế năng đàn hồi biến thiên theo phương trình có dạng E1 = 0,1 + 0,1 cos(4pi.t+ pi/2) . Hỏi biêủ thức nào sau đây là phương trình dao động của vật.
a/  x = 10cos ( 2pi.t+ pi/2 )
b/  x = 10cos ( 4pi.t+ pi/2 )
c/   x = 10cos ( 2pi.t+ pi/4 )
d/   x = 5cos ( 2pi.t+ pi/4 )
 
Ta có: x = Acos([tex]\omega t+\varphi )[/tex]
Thì thế năng: Wt = [tex]kx^{2}/2=0,5kA^{2}cos^{2}(\omega t+\varphi )=0,25kA^{2}(1+cos(2\omega t+2\varphi ))[/tex]
Suy ra [tex]\omega =2\pi[/tex] và [tex]0,25kA^{2}=0,1\rightarrow A=0,1m = 10cm[/tex]
Và [tex]2\varphi =\pi /2\rightarrow \varphi =\pi /4[/tex]
Đáp án C.