Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 09:55:06 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17508Tiêu đề: bài tập về giao thoa 2 bước sóng
Gửi bởi: Lazy Girl trong 09:55:06 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bc sóng [tex]\lambda _{1}=0,44 \mu m[/tex] và[tex]\lambda _{2}[/tex] chưa biết. Khoảng cah giữa hai khe hẹp là 0,2mm, khoảng cah từ mặt phẳng hai khe đến màn là 1m. Trong khoảng MN=5,72 cm trên màn, quan sát được 46 văn sáng và 3 vạch tội. Biết 2 trong 3 vạch tới nam đứng tại M và N. Tìm [tex]\lambda _{2}[/tex].
Mong sớm được giúp đỡ ạ.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về giao thoa 2 bước sóng
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:02:12 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
3 vạch vối đó là 3 vân tối trùng nhau
Trong khoảng MN=5,72 cm trên màn, quan sát được 46 văn sáng và 3 vạch tội=> giữa 2 vạch tối tiêp tiếp có 23 vân sáng và khoảng cách giữa 2 vạch tối liên tiếp là 57,2/2=28,6mm
Giữa 2 vạch tối liên tiếp có số khoảng vân i1 là 28,6/i1=13 => số vân sáng của lamda1 là 13 ( bạn nên vẽ hình )
Trung điểm của 2 vạch tối liên tiếp là 1 vạch sáng trùng nhau( cái này chắc bạn biết)
=> Tổng số vân sáng của 2 bức xạ giữa 2 vạch tối liên tiếp là 23+1=24
=> số vạch sáng của lamda2= 24-13=11
Số khoảng vân của lamda 2=11
i2=28,6/11=>lamda2=0,52