Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 04:51:40 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17495Tiêu đề: giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Nogood trong 04:51:40 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Hai nguồn kết hợp O1, O2 cách nhau l = 24 cm
dao động theo cùng phương thẳng đứng với phương u = A cos ( wt)  ( t tính bằng s. A bằng mm)
Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O đến điểm trên trung trực O1O2 dao động cùng pha O bằng q = 9 cm
Số điểm dao động với biên độ bằng 0 trên O1O2
Mọi người giải giúp ạ
đáp án 16


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:37:57 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Hai nguồn kết hợp O1, O2 cách nhau l = 24 cm
dao động theo cùng phương thẳng đứng với phương u = A cos ( wt)  ( t tính bằng s. A bằng mm)
Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O đến điểm trên trung trực O1O2 dao động cùng pha O bằng q = 9 cm
Số điểm dao động với biên độ bằng 0 trên O1O2
Mọi người giải giúp ạ
đáp án 16

Một điểm M trên O1O2 cách hai nguồn d1, d2 có 2 sóng từ hai nguồn truyền tới

[tex]u_1_M=Acos(\omega t-\frac{2\pi d_1}{\lambda })[/tex]

[tex]u_2_M=Acos(\omega t-\frac{2\pi d_2}{\lambda })[/tex]

Để biên độ M bằng 0 thì 2 pt này ngược pha nhau

=> [tex]\Delta \varphi =(2k+1)\pi \Leftrightarrow d_2-d_1=(2k+1)\frac{\lambda }{2}[/tex] 

Theo đề, một điểm H nào đó thuộc trung trực, cách trung điểm O đoạn 9cm => HO1 = HO2 = 15cm.

[tex]\varphi _O=-\frac{\pi }{\lambda }(12+12);\varphi _H=-\frac{\pi }{\lambda }(15+15)[/tex]

O và H cùng pha => [tex]\varphi _O-\varphi _H=2k\pi =>\lambda =\frac{3}{k}[/tex]

H gần O nhất => chọn k =1 => lamda = 3cm

thay vào trên d2 - d1 = 3k + 1,5

ta có -24 < d2 - d1 < 24 => -8,5 < k < 7,5 => có 16 giá trị k => có 16 điểm.