Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Gyn Vick trong 02:31:00 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17480Tiêu đề: Bài tập ánh sáng cần giải đáp (HSDN)
Gửi bởi: Gyn Vick trong 02:31:00 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Trong quang phổ Hydro có bước sóng dài nhất của dãy Laiman và Banme lần lượt là : Lamda1L : 122nm; lamda1B: 656,3nm và năng lượng ion hoá nguyên từ hidro từ trạng thái dừng cơ bản là 21,76.10^(-19) J. cho các giá trị h,c . bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trg dãy Pasen là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ánh sáng cần giải đáp (HSDN)
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:37:00 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Trong quang phổ Hydro có bước sóng dài nhất của dãy Laiman và Banme lần lượt là : Lamda1L : 122nm; lamda1B: 656,3nm và năng lượng ion hoá nguyên từ hidro từ trạng thái dừng cơ bản là 21,76.10^(-19) J. cho các giá trị h,c . bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trg dãy Pasen là?


Bước sóng dài nhất của dãy Laiman và Banme lần lượt là :

[tex]\frac{hc}{\lambda _{1L}} = E_{2} - E_{1}[/tex] (1) ;  [tex]\frac{hc}{\lambda _{1B}} = E_{3} - E_{2}[/tex]  (2)

Năng lượng ion hoá nguyên từ hidro từ trạng thái dừng cơ bản là : [tex]E_{i} = E_{oo} - E_{1}[/tex]  (3)

Bước sóng ngắn nhất của dãy Pasen là [tex]\frac{hc}{\lambda _{P}} = E_{oo} - E_{3}[/tex]

Lấy (3) trừ cho tổng của (1) và (2)  ta có [tex]E_{i} - hc \left(\frac{1}{\lambda _{1L} } + \frac{1}{\lambda _{1B}} \right) = \frac{hc}{ \lambda _{P}}[/tex]

Hay : [tex]\frac{1}{ \lambda _{P}} = \frac{E_{i}}{hc} - \left(\frac{1}{\lambda _{1L} } + \frac{1}{\lambda _{1B}} \right)[/tex]