Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 01:53:08 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17455Tiêu đề: Câu hỏi lý thuyết Hóa học
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 01:53:08 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô chỉ giúp:
Câu 1: Cho các dung dịch sau: NaCl, FeSO4, CuCl2, ZnSO4, Pb(NO3)2, AgNO3. Dẫn khí H2S vào các dung dịch trên, số dung dịch xuất hiện kết tủa là:
Đ/a: 3
Câu 2: HCOOCH3, HCOOH có làm mất màu dung dịch Br2 không?
Câu 3: khi nào thì ankin tác dụng với H2O cho ra anđêhit, khi nào cho ra xeton?
Câu 4: Viết phương trình nếu có:
(NH4)2SO3 + BaCl2 ---->
NH4HSO3 + BaCl2 ---->


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi lý thuyết Hóa học
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 02:49:16 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Câu 1: Cho các dung dịch sau: NaCl, FeSO4, CuCl2, ZnSO4, Pb(NO3)2, AgNO3. Dẫn khí H2S vào các dung dịch trên, số dung dịch xuất hiện kết tủa là: [tex]CuCl_2, \ Pb(NO_3)_2,  \ AgNO_3[/tex]
Chú ý: [tex]Na_2S, \ K_2S, \ BaS .. [/tex] tan trong nước và axit, [tex]MgS, \ ZnS, \ FeS...[/tex] không tan trong nước, tan trong axit [tex]PbS, \ CuS, \ Ag_2S, ..[/tex]

Câu 2: cả 2 đều có, tính chất nhóm -CHO

Câu 3: ankin có nối 3 ở đầu ra andehit, ở giữa ra xeton

Câu 4
[tex](NH_4)_2SO_3+BaCl_2 \rightarrow BaSO_3+2NH_4Cl [/tex]
Phản ứng dưới không xảy ra, đun nóng thì xảy ra


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi lý thuyết Hóa học
Gửi bởi: tung12 trong 03:42:01 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
theo minh câu3;chi có C2H2+H2O=>anđêhit.còn lại tạo xetol


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi lý thuyết Hóa học
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 10:25:07 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Bạn tung12 đúng, tui sai, chỉ có 1 chất tạo andehit ^^