Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 10:57:19 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17409Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều hay
Gửi bởi: Lazy Girl trong 10:57:19 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Cho đoạn mạch AB gồm ba đoạn AM, MN, NB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa tụ điện [tex]C=\frac{10^{-3}}{6\prod{}} F[/tex], đoạn MN chứa cuộn dây có [tex]r=10\Omega[/tex], độ tự cảm [tex]L=\frac{3}{10\prod{}}H[/tex], đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào A,B một điện áp xoay chiều có tần số có thể thay đổi. Khi cố định f=50 Hz, thay đổi R thì điện áp hiệu dụng đoạn AM đạt cực đại là U1. Khi cố định [tex]R=30\Omega[/tex], thay đổi tần số f thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM đạt giá trị cực đại là U2. tìm tỉ số U1/U2.
Mong sớm được giúp đỡ ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều hay
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:14:10 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Cho đoạn mạch AB gồm ba đoạn AM, MN, NB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa tụ điện [tex]C=\frac{10^{-3}}{6\prod{}} F[/tex], đoạn MN chứa cuộn dây có [tex]r=10\Omega[/tex], độ tự cảm [tex]L=\frac{3}{10\prod{}}H[/tex], đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào A,B một điện áp xoay chiều có tần số có thể thay đổi. Khi cố định f=50 Hz, thay đổi R thì điện áp hiệu dụng đoạn AM đạt cực đại là U1. Khi cố định [tex]R=30\Omega[/tex], thay đổi tần số f thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM đạt giá trị cực đại là U2. tìm tỉ số U1/U2.
Mong sớm được giúp đỡ ạ
+
f=50HZ ==> ZL=60,ZC=30.
thay đổi R để Ucmax khi R=0 ==> [tex]U_1=ZC.U/Z=30.U/10\sqrt{10}[/tex]
+
f thay đổi để Ucmax ==> [tex]U_2=\frac{2UL}{(R+r)\sqrt{4LC-(R+r)^2.C^2}}[/tex]
Em lập tỷ số và thế R,r,L,C vào sẽ ra