Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thanhtantp1 trong 10:19:17 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17398Tiêu đề: Máy phát điện xoay chiều 1 pha cần giúp đỡ
Gửi bởi: thanhtantp1 trong 10:19:17 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Câu 1: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha với hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n1 hoặc n2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở có giá trị bằng nhau. Khi rôto quay với tốc độ no thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng
A n0^2=(2.n1^2. n2 ^2):(n1^2 +n2^2)      B n0^2=n1^2 + n2^2
C 2n0^2=(n1^2 +n2^2)                          D n0^2= n1.n2

Câu 2: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha với hai đầu của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n1 hoặc n2 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi rôto quay với tốc độ no thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng.
A n0^2=(2n1^2 n2 ^2):(n1^2 +n2^2)      B n0^2=n1^2 +n2^2
C 2n0^2=(n1^2 +n2^2)                          D n0^2= n1n2

Mong Quý thầy cô và các bạn giúp đỡ em

Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện xoay chiều 1 pha cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:34:54 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Câu 1: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha với hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n1 hoặc n2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở có giá trị bằng nhau. Khi rôto quay với tốc độ no thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng
A n0^2=(2.n1^2. n2 ^2):(n1^2 +n2^2)      B n0^2=n1^2 + n2^2
C 2n0^2=(n1^2 +n2^2)                          D n0^2= n1.n2

Mong Quý thầy cô và các bạn giúp đỡ em


Hướng dẫn em cách làm như sau:

[tex]U_{R_{1}}=U_{R_{2}}\Leftrightarrow I_{1}=I_{2}[/tex]

Mà [tex]I=\frac{E}{Z}\Leftrightarrow I=\frac{\omega NBS}{\sqrt{R^{2}+\left<Z_{L}-Z_{C} \right>^{2}}}[/tex]

Tới đây ta biến đổi thành hàm số theo biến [tex]\omega[/tex] (bình phương hai vế để khử căn).

Sau đó ta thu gọn lại được phương trình bậc 4 (trùng phương) theo tần số góc [tex]\omega[/tex].

Tiếp theo, đặt [tex]\omega^{2}= X[/tex], thu được tam thức bậc hai theo X dạng: [tex]aX^{2}+bX+c=0[/tex]
 
Theo định lý Viète: [tex]X_{1}+X_{2}=-\frac{b}{a}[/tex]      (1)

Tam thức đạt cực trị khi (cũng tức là khi điện áp hai đầu R max): [tex]X=X_{0}=-\frac{b}{2a}[/tex]      (2)

Từ (1) và (2) suy ra: [tex]X_{1}+X_{2}=2X_{0}\Leftrightarrow \omega _{1}^{2}+\omega _{2}^{2}=2\omega _{0}^{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện xoay chiều 1 pha cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:35:43 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Câu 1: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha với hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n1 hoặc n2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở có giá trị bằng nhau. Khi rôto quay với tốc độ no thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng
A n0^2=(2.n1^2. n2 ^2):(n1^2 +n2^2)      B n0^2=n1^2 + n2^2
C 2n0^2=(n1^2 +n2^2)                          D n0^2= n1.n2

Câu 2: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha với hai đầu của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n1 hoặc n2 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi rôto quay với tốc độ no thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng.
A n0^2=(2n1^2 n2 ^2):(n1^2 +n2^2)      B n0^2=n1^2 +n2^2
C 2n0^2=(n1^2 +n2^2)                          D n0^2= n1n2

Mong Quý thầy cô và các bạn giúp đỡ em

Bài 1:
Đặt E=k.n , ZL=k1n, ZC=k2/n
(E,ZL tỷ lệ thuận n, ZC tỷ lệ nghịch)
n1,n2 ==> Cùng R, cùng U ==> cùng I
n0 ==> URmax ==> Imax
CM:
[tex]I=\frac{kn}{\sqrt{R^2+(k1.n-\frac{k2}{n})^2}}[/tex]
==>[tex] I\frac{k}{\sqrt{\frac{R^2}{n^2}+(k1-\frac{k2}{n^2})^2}}[/tex]
Xét mẫu số: Đặt t=1/n^2. ==>[tex] MS=R^2.t + k1^2 - 2k1.k2.t+k2^2.t^2 = k2.t^2 + (R^2-2k1k2)t+k1^2[/tex]
n1,n2 cho cùng I <==> t1,t2 cho cùng MS ==> t1+t2=-b/a
n0 cho Imax <==> to cho MS cực tiều ==> t0=-b/2a
==> t1+t2=2t0 hay [tex]1/n1^2+1/n2^2=2/no^2[/tex]
bài 2: lý tuận tương tự