Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 02:57:38 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17383Tiêu đề: Giao thoa sóng
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 02:57:38 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B dao động cùng phương
trình và lan truyền với tốc độ v = 1,5m/s. M là điểm trên mặt nước có sóng truyền đến cách A và B lần lượt 16cm và
25cm là điểm dao động với biên độ cực đại và trên MB số điểm dao động cực đại nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần
số f của cần rung là:
A. 40Hz
B. 50Hz
C. 60Hz.
D. 100Hz.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: photon01 trong 05:55:40 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B dao động cùng phương
trình và lan truyền với tốc độ v = 1,5m/s. M là điểm trên mặt nước có sóng truyền đến cách A và B lần lượt 16cm và
25cm là điểm dao động với biên độ cực đại và trên MB số điểm dao động cực đại nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần
số f của cần rung là:
A. 40Hz
B. 50Hz
C. 60Hz.
D. 100Hz.
Photon01 giải thử nhé! Có gì không chính xác mong được bổ sung.
Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp là:[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]
Vậy số cực đại trong đoạn MB nhiều hơn số cực đại trong đoạn MA 6 điểm thì ta có:[tex]\frac{MB}{\frac{\lambda }{2}}-\frac{MA}{\frac{\lambda }{2}}=6\rightarrow \lambda =3cm=0,03m[/tex]
Vậy ta có:[tex]f=\frac{v}{\lambda }=\frac{1,5}{0,03}=50Hz[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:44:07 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Photon01 giải thử nhé! Có gì không chính xác mong được bổ sung.
Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp là:[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]
Vậy số cực đại trong đoạn MB nhiều hơn số cực đại trong đoạn MA 6 điểm thì ta có:[tex]\frac{MB}{\frac{\lambda }{2}}-\frac{MA}{\frac{\lambda }{2}}=6\rightarrow \lambda =3cm=0,03m[/tex]
Vậy ta có:[tex]f=\frac{v}{\lambda }=\frac{1,5}{0,03}=50Hz[/tex]


Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp là:[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] chỉ đúng khi đo dọc theo đoạn thẳng nối hai nguồn !

Vậy để cách giải trên chuẩn hơn ta gọi N là giao điểm của đoạn AB và hiperbol cực đại qua M . Ta có :

Số cực đại trên đoạn MB cũng là số cực đại trên đoạn NB ; số cực đại trên đoạn MA cũng là số cực đại trên đoạn NA

[tex]\frac{MB - MA}{\lambda /2} = \frac{NB - NA}{\lambda /2} = 6[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:06:35 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B dao động cùng phương
trình và lan truyền với tốc độ v = 1,5m/s. M là điểm trên mặt nước có sóng truyền đến cách A và B lần lượt 16cm và
25cm là điểm dao động với biên độ cực đại và trên MB số điểm dao động cực đại nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần
số f của cần rung là:
A. 40Hz
B. 50Hz
C. 60Hz.
D. 100Hz.
Photon01 giải thử nhé! Có gì không chính xác mong được bổ sung.
Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp là:[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]
Vậy số cực đại trong đoạn MB nhiều hơn số cực đại trong đoạn MA 6 điểm thì ta có:[tex]\frac{MB}{\frac{\lambda }{2}}-\frac{MA}{\frac{\lambda }{2}}=6\rightarrow \lambda =3cm=0,03m[/tex]
Vậy ta có:[tex]f=\frac{v}{\lambda }=\frac{1,5}{0,03}=50Hz[/tex]

Cách khác: Nếu M thộc TT AB thì số CĐ trên MA và MB bằng nhau, Dịch M về phía A đến cực đại k=1 thì MB nhiều hơn MA 2 cực đại, tương tự dịch chuyển đến k=3 thì MB hơn 6 ==> [tex]MB-MA=3\lambda ==> \lambda[/tex]