Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 02:55:12 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17382Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 02:55:12 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp.
Biết dung kháng của tụ điện bằng 2 lần cảm kháng của cuộn cảm. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện
trở và điện áp tức thời giữa hai đầu mạch có giá trị tương ứng là 40V và 60V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu tụ
điện là:
A. 20/3V.
B. - 20V.
C. 40V.
D. 40/3V.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:02:50 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp.
Biết dung kháng của tụ điện bằng 2 lần cảm kháng của cuộn cảm. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện
trở và điện áp tức thời giữa hai đầu mạch có giá trị tương ứng là 40V và 60V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu tụ
điện là:
A. 20/3V.
B. - 20V.
C. 40V.
D. 40/3V.
" Zc=2ZL " => uC=  - 2uL ( dấu trừ thể hiện uC, uL ngược pha )
[tex]\Rightarrow \frac{u_C}{u_L+u_C}=2[/tex] (1)

Ta có [tex]u=u_R+u_L+u_C \Rightarrow u_L+u_C=u-u_R=20V[/tex] (2)
(1)(2) => uC=40V