Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: kôkaoa trong 05:53:14 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17351Tiêu đề: bài tập kim loại td với HNO3
Gửi bởi: kôkaoa trong 05:53:14 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
HÒA TAN HẾT 2,08 g h2 Fe ,Cu bằg d2 HNO3 thu đc d2 X và 672 ml khí NO  ,thêm từ từ 1,2 g kim loại Mg vào h2 X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc 224 ml khí NO ,d2 Y và m g chất rắn ko tan ,giá trị của m là
0,84 g
1,44 g
1,52 g
1,71 g

mn giúp ,t cám ơn :)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập kim loại td với HNO3
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:22:11 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
[tex]Mg [/tex] phản ứng với [tex]H^+, \ NO_3^-[/tex] trước rồi phản ứng với [tex]Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}, \ Cu^{2+} \rightarrow Cu, \ Fe^{2+} \rightarrow Fe[/tex]
[tex]n_{Mg}=0,05, \ n_{Fe}=0,02, \ n_{Cu}=0,015 \\ n_{Mg \rightarrow NO}=0,015 \\ n_{Mg \rightarrow Fe^{2+}}=0,01 \\ n_{Mg \rightarrow Cu}=0,015 \\ n_{Mg \rightarrow Fe}=0,01 \\ \rightarrow m=0,015.64+0,01.56=1,52g[/tex]