Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quyprotk07 trong 08:52:59 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17321Tiêu đề: Một số bài toán cần giải đáp!
Gửi bởi: quyprotk07 trong 08:52:59 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Mọi người hướng dẫn giúp mình nhé, không cần giải chi tiết đâu, vì mình giải nhưng không giống đáp án. Cảm ơn mọi người nhiều.

Câu 1: Mạch gồm cuộn cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp rồi mắc vào nguồn xoay chiều [tex]u=100\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (V), [tex]\omega[/tex] không đổi. Điều chỉnh điện dung để mạch cộng hưởng,lúc này hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm bằng 200(V).khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 bản tụ là:
A: 100[tex]\sqrt{3}[/tex] (V)
B: 200(V)
C: 100(V)
D: 100[tex]\sqrt{2}[/tex] (V) 
Đa: A

Câu 2: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 10N vòng dây, cuộn thứ cấp gồm N vòng dây. Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V. Biết điện trở thuần của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 0 [tex]\Omega[/tex] và 2 [tex]\Omega[/tex], xem mạch từ là khép kín và hao phí do dòng fucô không đáng kể. Nối hai đầu cuộn thứ cấp với một điện trở thuần R = 20[tex]\Omega[/tex] . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp là
A: 20 V.
B: 22 V.
C: 35 V.
D: 12 V.
Đa: A

Câu 3: Đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/2π H và điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos100πt A. Nếu thay điện trở R bởi một tụ điện thì cường độ hiệu dụng chạy trong mạch giảm  2 lần. Coi điện áp xoay chiều giữa A và B không bị ảnh hưởng bởi phép thay này. Điện dung của tụ điện bằng:
A. 19,5 μF.
B: 21,2 μF.
C: 31,8 μF.
D: 63,7 μF.
Đa: B

Câu 4: Chiếu bức xạ có bước sóng 0,25μm vào một chất phát quang thì nó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,6μm. Biết công suất của chùm sáng phát quang bằng 0,05 công suất của chùm sáng kích thích. Nếu có 1000 phôtôn kích thích chiếu vào chất đó thì số phôtôn phát quang được tạo ra là:
A: 120               
B: 50                       
C: 24
D: 500
ĐA: A

Câu 5: Giả sử trong nguyên tử hidro, electron chuyển động quanh hạt nhân theo những quĩ đạo tròn mà lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm. Cho: e = 1,6.[tex]10^{-19}[/tex] C; k=9.[tex]10^{9}[/tex] [tex]Nm^{2}/c^{2}[/tex], m=9,1.[tex]10^{-31}[/tex]. Tốc độ góc của electron khi nó chuyển động trên quĩ đạo dừng thứ hai bằng:
A: 5,15.[tex]10^{15}[/tex] rad/s
B: 1,2.[tex]10^{12}[/tex] rad/s
C; 1,1.[tex]10^{6}[/tex] rad/s
D; 2,3.[tex]10^{-4}[/tex] rad/s
Đa: A

Câu 6: Một chất có khả năng bức xạ có bước sóng 0,5μm  khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 0,3μm . Gọi Po là công suất chùm sáng kích thích và biết rằng cứ 600 photon chiếu tới sẽ có 1 photon bật ra. Công suất của chùm sáng phát ra theo Po là:
A: 0,1Po       B: 0,01Po       C: 0,001Po       D: 100Po
Đa: C

Câu 7: Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ. Vận tốc của nó là :
A:  [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] c
B: 0,6c
C: 0,8c
D: 0,5c
Đa: A

Câu 46: Sau khi được tách ra từ hạt nhân  [tex]He^{4}_{2}[/tex] tổng khối lượng của 2 prôtôn và 2 nơtrôn lớn hơn khối lượng hạt nhân [tex]He^{4}_{2}[/tex] một lượng là 0,0305u. Nếu 1u = 931 Mev/[tex]c^{2}[/tex] năng lượng ứng với mỗi nuclôn, đủ để tách chúng ra khỏi hạt nhân 4He là bao nhiêu?
A: 7,098875MeV.
B: 2,745.[tex]10^{15}[/tex] J
C: 28,3955MeV.
D: 0.2745.[tex]10^{16}[/tex] Mev
Đa: A


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài toán cần giải đáp!
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:58:00 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Không đăng quá nh bài trong topic