Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Linhkage2 trong 07:57:34 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17316Tiêu đề: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Linhkage2 trong 07:57:34 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ : Sóng dừng trên dây có tần số 20Hz với C là một nút. Hai điểm M,N cách C lần lượt là 5cm và 20/3 cm. Ở thời điểm t1 li độ của M là 2cm. Vận tốc truyền sóng 1,6m/s. Xác định li độ của N tại thời điểm sau thời điểm t1 0,225s ?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:42:18 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ : Sóng dừng trên dây có tần số 20Hz với C là một nút. Hai điểm M,N cách C lần lượt là 5cm và 20/3 cm. Ở thời điểm t1 li độ của M là 2cm. Vận tốc truyền sóng 1,6m/s. Xác định li độ của N tại thời điểm sau thời điểm t1 0,225s ?

Bước sóng 8cm ; chiều dài bó sóng 4cm

Biên độ dao động tại M và N :

[tex]A_{M} = A_{b}|sin\frac{2\pi MC}{\lambda }| = \frac{A_{b}\sqrt{2}}{2}[/tex] ; [tex]A_{N} = A_{b}|sin\frac{2\pi NC}{\lambda }| = \frac{A_{b}\sqrt{3}}{2}[/tex]

Có hai trường hợp :

1) M và N nằm về cùng một phía đối với C thì chúng thuộc cùng một bó sóng nên dao động cùng pha nên [tex]\frac{x_{N}}{x_{M}} = \frac{A_{N}}{A_{M}} = \sqrt{\frac{3}{2}}[/tex]

Tại thời điểm t1 ta có : [tex]x_{N} = 2 \sqrt{\frac{3}{2}} cm[/tex]

Tại thời điểm t1 + 0,225s = t1 + 9T/2 ta có : [tex]x'_{N} = - x_{N} = - 2 \sqrt{\frac{3}{2}} cm[/tex]

2) M và N nằm ở hai phía đối với C thì chúng thuộc hai bó sóng dao động ngược pha nên [tex]\frac{x_{N}}{x_{M}} = -\frac{A_{N}}{A_{M}} = -\sqrt{\frac{3}{2}}[/tex]

Tại thời điểm t1 ta có : [tex]x_{N} = - 2 \sqrt{\frac{3}{2}} cm[/tex]

Tại thời điểm t1 + 0,225s = t1 + 9T/2 ta có : [tex]x'_{N} = - x_{N} =  2 \sqrt{\frac{3}{2}} cm[/tex]