Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kôkaoa trong 05:43:55 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17299Tiêu đề: bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: kôkaoa trong 05:43:55 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Câu 42: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc [tex]\alpha _{0}[/tex]
 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí động     năng bằng 7 lần thế năng thì li độ góc  của con lắc bằng:
     [tex]\frac{\alpha _{0}}{2\sqrt{2}}[/tex]
[tex]\frac{-\alpha _{0}}{3}[/tex]
[tex]\frac{-\alpha _{0}}{2\sqrt{2}}[/tex]
[tex]\frac{\alpha _{0}}{3}[/tex]

mn giúp em ,em cám ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:27:47 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Câu 42: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc [tex]\alpha _{0}[/tex]
 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí động     năng bằng 7 lần thế năng thì li độ góc  của con lắc bằng:
     [tex]\frac{\alpha _{0}}{2\sqrt{2}}[/tex]
[tex]\frac{-\alpha _{0}}{3}[/tex]
[tex]\frac{-\alpha _{0}}{2\sqrt{2}}[/tex]
[tex]\frac{\alpha _{0}}{3}[/tex]

mn giúp em ,em cám ơn ạ


Tại vị trí đang xét ta có cơ năng gấp 8 lấn thế năng nên : [tex]\frac{1}{2}mgl\alpha_{0} ^{2} = 8 \frac{1}{2}mgl\alpha ^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow |\alpha| = \frac{\alpha_{0}}{2\sqrt{2}}[/tex]

Theo giả thiết vật qua vị trí cần tìm với trạng thái nhanh dần - Nghĩa là nó đang hướng về VTCB . Vậy [tex]\alpha = - \frac{\alpha_{0}}{2\sqrt{2}}[/tex]