Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 02:50:13 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17270Tiêu đề: 1 bài este và 1bài Stiren
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 02:50:13 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Câu 19: Hợp chất hữu cơ X đa chức có công thức phân tử C9H14O6. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn X sản phẩm
thu được là hỗn hợp 2 muối của 2 axit hữu cơ đơn chức (trong đó có 1 axit có mạch cacbon phân nhánh) và hợp chất hữu cơ đa
chức Y. Đem 13,08 gam X tham gia phản ứng tráng bạc thì khối lượng Ag lớn nhất thu được là
A. 12,96 gam.
B. 25,92 gam.
C. 27 gam.
D. 6,48 gam.
Đ/ 25,92
Câu 23: Khi đun nóng stiren với dung dịch KMnO4 rồi axit hóa thì thu được axit hữu cơ X. Sục khí etilen vào dung dịch
KMnO4 thu được ancol đa chức Y. Thực hiện phản ứng este hóa giữa X và Y thu được este Z không có khả năng tác dụng với
Na. Công thức phân tử của Z là
A. C18H18O4.
B. C10H12O2.
C. C16H14O4.
D. C9H10O3.
Đ/a C


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài este và 1bài Stiren
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 05:06:30 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
Câu 1
[tex]n_X=0,0634[/tex]
Axit có gốc là R và R', tổng C là 3, mà 1 xxit mạch phân nhánh nên trong 3 gốc axit có 2 gốc là HCOOH và 1 gốc là [tex]C_3H_7COOH[/tex]
[tex]\rightarrow n_{Ag}=n_X.2.2[/tex]
Số gam X có nhầm k nhỉ ? Ra lẻ quá

Câu 2
Axit benzylic, ancol etylenglicol, vì Z không có khả năng phản ứng với Na nên không còn nhóm -OH
Suy ra Z là este 2 chức công thức là [tex]C_{7.2+2}H_{16}O_4[/tex]
Chọn C