Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 07:23:43 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17155Tiêu đề: dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Nogood trong 07:23:43 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Đặt điện áp u = Uo cos ( 100 pi t + pi/3)
vào hai đầu mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C = 10^-3 / ( 5 pi) và cuộn thuần cảm L = 1/ pi
Nếu nối tắt 2 đầu cuộn cảm thì uc = 100 căn 2 cos ( 100 pi t)
Hỏi nếu k nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức?

Nhờ các thầy giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:15:29 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Đặt điện áp u = Uo cos ( 100 pi t + pi/3)
vào hai đầu mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C = 10^-3 / ( 5 pi) và cuộn thuần cảm L = 1/ pi
Nếu nối tắt 2 đầu cuộn cảm thì uc = 100 căn 2 cos ( 100 pi t)
Hỏi nếu k nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức?

Nhờ các thầy giải giúp

Ta có ZC= 50 ; ZL = 100

Khi nối tắt 2 đầu cuộn cảm thì [tex]U_{C} = IZ_{C} = \frac{U.50}{\sqrt{R^{2} + 50^{2}}}[/tex]

uC chậm pha hơn i pi/2 nên i sớm pha hơn u pi/6 : [tex]|tg\varphi| = tg\frac{\pi }{6} = \frac{50}{R} = \frac{\sqrt{3}}{3} [/tex]

Khi không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm : [tex]U_{L} = IZ_{L} = \frac{U.100}{\sqrt{R^{2} + 50^{2}}} = 2U_{C} [/tex]

Lúc này : [tex]tg\varphi' = \frac{Z_{L} - Z_{C}}{R} = \frac{50}{R} = \frac{\sqrt{3}}{3}[/tex]  [tex]\Rightarrow \varphi ' = \frac{\pi }{6}[/tex]

u sớm pha hơn i pi/6 mà uL sớm pha hơn i pi/2 nên uL sớm pha hơn u pi/3. Vậy : [tex]u_{L} =200\sqrt{2} cos( 100\pi t + \frac{2\pi }{3}) (V)[/tex]