Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 03:04:06 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17115Tiêu đề: bài tập trong đề chuyên Thái bình lần 4 càn giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 03:04:06 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
 khó quá, không làm nổi  :-(
bài 1: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit axetic và oxit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thu được dung dịch Y trong đó nồng độ % của HCOONa và CH3COONa lần lượt là 2,532% và 3,053% (bỏ qua sự thủy phân của muối trong dung dịch). Nồng độ % của (COONa)2 trong dung dịch Y là:
a. 10,045%      b. 9,978%      c. 8,645%        d.10,675%

bài 2: Hỗn hợp X gồm 2 ancol A đơn chức, B hai chức, đều no, mạch hở có cùng số cacbon trong phân tử. Chia 14,7 gam X thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 tác dụng hết với Na tạo 1,68 lít H2 (dktc). Phần 2 đốt cháy hoàn toàn thu được 14,85 gam CO2. Xác định tổng số CTCT của A,B thỏa mãn giả thiết trên?
a. 3        b.[tex]\geq 5[/tex]         c.2        d. 4


Tiêu đề: Trả lời: bài tập trong đề chuyên Thái bình lần 4 càn giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:14:14 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
Bài 2
2 ancol là [tex]C_nH_{2n+2}O \ (a), \ C_nH_{2n+2}O_2 \ (b)[/tex]
Ta có hệ [tex]\begin{cases} n(a+b)=0,3375 \\ a+2b=0,075.2 \\ (14n+18)a+(14n+34)b=7,35 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a=0,075 \\ b=0,0375 \\ n=3 \end{cases}[/tex]
Có 2 chất A, 2 chất B, chọn D đúng k nhỉ

Bài 1
Gọi khối lượng X là m, khối lượng NaOH là 100
Số mol 3 acid là a, b, c
[tex]\rightarrow n_{NaOH}=0,25 \\ C\ (HCOONa)=\dfrac{68a}{100+m}=0,02532 \\ C \ (CH_3COONa)=\dfrac{82b}{100+m}=0,03053 \\ \rightarrow c=\dfrac{0,25-a-b}{2}=\dfrac{m-46a-60b}{90}[/tex]
Quy hết ra m và giải pt :D

Mà cách này dị quá, ai có cách khác k
Từ đó tính c và tìm đc C%


Tiêu đề: Trả lời: bài tập trong đề chuyên Thái bình lần 4 càn giải đáp
Gửi bởi: vinhbkis trong 08:26:36 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
Bài 1: Bạn gọi số mol lần lượt là a b c, suy ra NaOH: a+b+2c, suy ra được khối lượng dung dịch. Từ đề bài ta được kết quả đẹp a=b=c/2. Suy ra đáp án B.
Bài 2: Giống bạn Mai Nguyên:)))