Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: traugia trong 02:58:41 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17105Tiêu đề: Bài dao động cơ khó@
Gửi bởi: traugia trong 02:58:41 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi t Δt là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật có động năng bằng thếnăng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 8[tex]\pi \sqrt{3}[/tex]cm/ s và  với độ lớn gia tốc [tex]96\pi^{2} cm/s^{2}[/tex]
 .Sau đó một khoảng thời gian đúng bằng Δt vật qua vị trí có độlớn vận tốc 24[tex]\pi[/tex] cm/s. Biên độdao động của vật là
A. 5[tex]\sqrt{2}[/tex]cm  B. 4[tex]\sqrt{2}[/tex]cm  C. 4[tex]\sqrt{3}[/tex]cm  D. 8.cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó@
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:08:41 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi  Δt là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật có động năng bằng thếnăng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 8[tex]\pi \sqrt{3}[/tex]cm/ s và  với độ lớn gia tốc [tex]96\pi^{2} cm/s^{2}[/tex]
 .Sau đó một khoảng thời gian đúng bằng Δt vật qua vị trí có độlớn vận tốc 24[tex]\pi[/tex] cm/s. Biên độdao động của vật là
A. 5[tex]\sqrt{2}[/tex]cm  B. 4[tex]\sqrt{2}[/tex]cm  C. 4[tex]\sqrt{3}[/tex]cm  D. 8.cm

 Δt chính là một phần tư chu kì . Ứng với thời gian Δt vecto quay [tex]\vec{V}[/tex] quay được một góc vuông nên :

[tex]\left( \frac{8\pi \sqrt{3}}{V_{max}}\right)^{2} + \left( \frac{24\pi }{V_{max}}\right)^{2} = 1[/tex]

[tex]\Rightarrow V_{max} = 16 \pi \sqrt{3}cm/s[/tex]

Ta lại có : [tex]V_{max}^{2} = v_{1}^{2} + \left(\frac{a_{1}}{ \omega } \right)^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \omega = \frac{a_{1}}{\sqrt{V_{max}^{2} - v_{1}^{2}}}[/tex]

Hay : [tex]\Rightarrow \omega = \frac{96\pi ^{2}}{\sqrt{(16\pi \sqrt{3})^{2} - (8\pi \sqrt{3})^{2}}} = 4\pi[/tex] rad/s

Biên độ dao động : [tex]A = \frac{V_{max}}{\omega } = 4\sqrt{3} cm[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó@
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:00:24 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi t Δt là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật có động năng bằng thếnăng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 8[tex]\pi \sqrt{3}[/tex]cm/ s và  với độ lớn gia tốc [tex]96\pi^{2} cm/s^{2}[/tex]
 .Sau đó một khoảng thời gian đúng bằng Δt vật qua vị trí có độlớn vận tốc 24[tex]\pi[/tex] cm/s. Biên độdao động của vật là
A. 5[tex]\sqrt{2}[/tex]cm  B. 4[tex]\sqrt{2}[/tex]cm  C. 4[tex]\sqrt{3}[/tex]cm  D. 8.cm

Lão làng rồi mà em còn đăng bài sai qui định  !