Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 02:06:35 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17068Tiêu đề: giải chi tiết các câu lý thuyết Hóa ôn thi đại học
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 02:06:35 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Câu 4: Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Các chat X và Y lần lượt là
A.   vinylamoni fomat và amoni acrylat.
B.   axit 2-aminopropionic và axit 3-aminopropionic. c. amoni acrylat và axit 2-aminopropionic.
D. axit 2-aminopropionic và amoni acrylat.
câu 3: Cho glixerin trileat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là:  A.2.   B.5.   C.4.   D.3.
Đ/a: A
Câu1: Cho từng chất: H2N-CH2-COOH, CH3-COOH, CH3COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (t°) và dung dịch HC1 (t°). số phản ứng xảy ra là:
Đ/a: B
Câu 2: : Cho các phát biểu sau:
(a)   Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructoza.
(b)   Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.
(c)   Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNƠ3 ừong NH3.
(d)   Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hoà tan Cu(OH)2 ờ nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
(e)   Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ờ dạng mạch hở.
(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng a và P).
Số phát biểu đúng là
A.5   B.3.   C.4.   D. 2.
Đ/a B
Tiêu đề: Trả lời: giải chi tiết các câu lý thuyết Hóa ôn thi đại học
Gửi bởi: tsag trong 02:12:06 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Câu1: Cho từng chất: H2N-CH2-COOH, CH3-COOH, CH3COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (t°) và dung dịch HC1 (t°). số phản ứng xảy ra là:
Đ/a: B
Các phản ứng là
Cả 3 chất trên đều tác dụng NaOH
Tác dụng HCl có  H2N-CH2-COOH
Vậy có 4 phản ứng


Tiêu đề: Trả lời: giải chi tiết các câu lý thuyết Hóa ôn thi đại học
Gửi bởi: tsag trong 02:15:58 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Câu 2
Câu 2: : Cho các phát biểu sau:
(a)   Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructoza.
(b)   Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.
(c)   Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNƠ3 ừong NH3.
(   Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hoà tan Cu(OH)2 ờ nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
(e)   Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ờ dạng mạch hở.
(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng a và P).
Số phát biểu đúng là
A.5   B.3.   C.4.   D. 2.
Đ/a B
Giai
a Đ
b S
c S
d Đ
e S
g Đ
Vậy có 3 đáp án đung, thấy đúng thi nhớ thansk nha hjxhjx