Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 02:22:07 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17044Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 02:22:07 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần và một tụ điện
là tụ xoay CX. Điện dung của tụ CX là hàm bậc nhất của góc xoay. Khi chưa xoay tụ ( góc xoay
bằng [tex]0^{0}[/tex]) thì mạch thu được sóng có bước sóng 10 m. Khi góc xoay tụ là [tex]45^{0}[/tex]  thì mạch thu được sóng có bước sóng là 20m. Để
 mạch bắt được sóng có bước sóng 30 m thì phải xoay tụ tới góc xoay bằng
A. 1200.
B. 900.
C. 750.
D. 1350.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:35:06 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần và một tụ điện
là tụ xoay CX. Điện dung của tụ CX là hàm bậc nhất của góc xoay. Khi chưa xoay tụ ( góc xoay
bằng [tex]0^{0}[/tex]) thì mạch thu được sóng có bước sóng 10 m. Khi góc xoay tụ là [tex]45^{0}[/tex]  thì mạch thu được sóng có bước sóng là 20m. Để
 mạch bắt được sóng có bước sóng 30 m thì phải xoay tụ tới góc xoay bằng
A. 1200.
B. 900.
C. 750.
D. 1350.
do [tex]\lambda^2[/tex] tỷ lệ C nên ta có thể làm như sau.
[tex]C=a.\alpha+b[/tex]
[tex]\alpha=0 ==>  b=\lambda_1^2[/tex]
[tex]\alpha=45 ==> a=(\lambda_2^2-\lambda_1^2)/45[/tex]
==> [tex]C=\frac{\lambda_2^2-\lambda_1^2}{45}.\alpha + \lambda_1^2[/tex]
[tex]\lambda_3=30 ==> \lambda_3^2=\frac{\lambda_2^2-\lambda_1^2}{45}.\alpha + \lambda_1^2[/tex]
==> [tex]\alpha=120^0[/tex]