Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangtrunghd1987 trong 01:37:03 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17020Tiêu đề: một bài sóng cơ khó
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 01:37:03 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Bài 1.Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 4 cm,dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là [tex]U_{A}=0,4 cos(40\Pi t +\frac{\Pi }{6}) cm[/tex] và[tex]U_{B}=0,3 cos(40\Pi t +\frac{2\Pi }{3}) cm[/tex]
.Cho tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Tính số điểm dao động với biên độ 0,5 cm trên AB.
 


Tiêu đề: Trả lời: một bài sóng cơ khó
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 02:31:08 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Bài 1.Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp O1,O2 cách nhau 4 cm,dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là [tex]U_{1}=6 cos(\omega t +\frac{5\Pi }{6}) cm[/tex] và [tex]U_{2}=8 cos(\omega t +\frac{\Pi }{6}) cm[/tex]. Với bước sóng bằng 2cm, Gọi P,Q là hai điểm trên mặt nước sao cho tứ giác [tex]O_{1}[/tex][tex]O_{2}[/tex]PQ là hình thang cân có diện tích là 12 [tex]cm^{2}[/tex] và PQ= 2cm là một đáy của hình thang. Số điểm dao động vơí biên độ [tex]2\sqrt{13}[/tex] cm trên [tex]O_{1}P[/tex] là?
A. 2                    B.3                            C.5                       D.4
Bài 2.Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 24 cm,dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là [tex]U_{1}=-U_{2}[/tex]=7cos[tex](40\Pi t) cm. Với tốc độ truyền sóng la 1,2 m/s (coi biên sóng độ không đổi khi truyền đi)số điểm dao động với biên độ [tex]7\sqrt{2} cm[/tex] trên đoạn nối A và B
A.8                        B.16                            C.10                                         D.6.
 


Tiêu đề: Trả lời: một bài sóng cơ khó
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 02:39:37 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Bài 2.Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 24 cm,dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là [tex]U_{1}=-U_{2}[/tex]=7cos[tex](40\Pi t)[/tex] cm. Với tốc độ truyền sóng là 1,2 m/s.Số điểm dao động với biên độ [tex]7\sqrt{2}[/tex] cm trên đoạn nối AB
A.8                        B.16                            C.10                            D.6