Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 11:15:24 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16988Tiêu đề: lý thuyết hóa trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 11:15:24 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
giúp mình với:
Triglixerit là este 3 lần este của glixerol/ Khi đun nóng glixerol với hỗn hợp 4 axit: C15H31COOH, C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH thì thu được tối đa bao nhiêu triglixerit?
a. 40  b. 27     c. 48      d. 54
tính kiểu j bây giờ :-((

2. hoàn tan hoàn toàn 13,6 gam hỗn hợp gồm Fe và Cr trong dung dịch H2SO4( loãng, rất dư) thu được dung dịch A và giải phóng  5,6 lít H2 (dktc). Dẫn khí Cl2 dư vào dung dịch A, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B có màu da cam. Số gam Cl2 tham gia phản ứng là
a. 19,525      b. 5,375       c. 14,2        d. 17,75

3. với công thức C3H8O, số đồng phân cấu tạo, mạch hở, làm mất màu dung dịch Br2 ở điều kiện thường là:
a. 7       b. 6         c. 4        d. 5


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết hóa trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 05:21:52 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Câu 1
Có 4 cách chọn ra 3 axit, với mỗi cách chọn nhóm 3 axit, có số este là 3 (3 gốc axit giống nhau)+3 (3 gốc axit khác nhau) +3.2(3 gốc có 2 gốc giống nhau) =12
Vậy tổng có 4.12=48 chất, cái không có đồng phân cis-trans (có thể có)

Câu 2
[tex]n_{Fe}=a, \ n_{Cr}=b \\ \rightarrow a+b=n_{H_2}=0,25, \ 56a+52b=13,6 \\ \rightarrow a=0,15, \ b=0,1 \\ n_{Cl_2}=\dfrac{0,15+0,1.4}{2}=0,275 \rightarrow A[/tex]

Câu 3
C3H8O chỉ có thể là ete hoặc ancol no, mạch hở. Mà ancol với ete hình như không có chất nào phản ứng với dung dịch brom


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết hóa trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 08:36:51 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
câu 1 đáp án là A cơ,đọc cách làm của bạn và cũng tìm được lỗi sai. thừa mất 8 cái
t gọi 4 cái axit đó là X,Y,Z,T . Theo như bạn khi lấy X ra thì sẽ còn tổ hợp (Z,Y,T) trong tổ hợp 3 chất này, cái trường hợp   2 axit giống nhau, giả sử là (Y,T) đi. tiếp theo, khi lấy Z ra thì sẽ còn tổ hợp (X,Y,T) dễ thấy là trường hợp 2 axit giống nhau vẫn có (Y,T) nên khi tính ra 48 phải trừ ra 4.2=8 trùng nữa còn 40. hehe


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết hóa trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 08:51:26 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
câu 1 đáp án là A cơ,đọc cách làm của bạn và cũng tìm được lỗi sai. thừa mất 8 cái
t gọi 4 cái axit đó là X,Y,Z,T . Theo như bạn khi lấy X ra thì sẽ còn tổ hợp (Z,Y,T) trong tổ hợp 3 chất này, cái trường hợp   2 axit giống nhau, giả sử là (Y,T) đi. tiếp theo, khi lấy Z ra thì sẽ còn tổ hợp (X,Y,T) dễ thấy là trường hợp 2 axit giống nhau vẫn có (Y,T) nên khi tính ra 48 phải trừ ra 4.2=8 trùng nữa còn 40. hehe
Áp dụng công thưc này số triglixerit=[tex]\frac{n^{2}(n+1)}{2}[/tex]
n: là số acid