Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 11:40:56 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16950Tiêu đề: Bài tập cacbonhidrat khó
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 11:40:56 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Có m gam hỗn hợp X gồm mantozơ và saccarozơ, được chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc các phản ứng thu được 21,6 gam Ag. Thủy phân hoàn toàn phần 2 trong môi trường axit vô cơ loãng, rồi thu lấy toàn bộ sản phẩm hữu cơ tác dụng hết với anhiđrit axetic dư (hiệu suất 100%) thì thu được 312 gam hợp chất hữu cơ chứa 5 chức este. Phần trăm khối lượng mantozơ trong hỗn hợp ban đầu là
A. 12,5%.   B. 20%.   C. 50%.   D. 25%.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập cacbonhidrat khó
Gửi bởi: superburglar trong 12:02:18 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Có m gam hỗn hợp X gồm mantozơ và saccarozơ, được chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc các phản ứng thu được 21,6 gam Ag. Thủy phân hoàn toàn phần 2 trong môi trường axit vô cơ loãng, rồi thu lấy toàn bộ sản phẩm hữu cơ tác dụng hết với anhiđrit axetic dư (hiệu suất 100%) thì thu được 312 gam hợp chất hữu cơ chứa 5 chức este. Phần trăm khối lượng mantozơ trong hỗn hợp ban đầu là
A. 12,5%.   B. 20%.   C. 50%.   D. 25%.

HD:
Phần 1:[tex]n_{mantozo}=1/2*n_{Ag}=0,1 mol[/tex]
Phần 2. [tex]2(n_{mantozo}+n_{saccarozo})=n_{HCHC}=312/390=0,8mol\Rightarrow n_{mantozo}+n_{saccarozo}=0,4\Rightarrow D[/tex]