Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 10:15:40 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16846Tiêu đề: 1 câu hỏi cần giải đáp về dạng toán Al + Fe3O4
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 10:15:40 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Cho em hỏi ví dụ như có 3 pư: X ----> Y ------> Z, khi nào mình được phép rút gọn đưa về: X ---> Z (tức là bỏ qua quy trình -----> Y)
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí) hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M. Phần 2 tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được 3,696 lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là ?
Đ/a: 9,66 g


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi cần giải đáp về dạng toán Al + Fe3O4
Gửi bởi: superburglar trong 10:26:53 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Cho em hỏi ví dụ như có 3 pư: X ----> Y ------> Z, khi nào mình được phép rút gọn đưa về: X ---> Z (tức là bỏ qua quy trình -----> Y)
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí) hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M. Phần 2 tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được 3,696 lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là ?
Đ/a: 9,66 g
Tùy bài cụ thể:
Ở bài này.
Phần 1: bảo toàn nguyên tố có [tex]n_{Na}=n_{Al}=0,05 mol[/tex] (1)
Phần 2: bảo toàn e [tex]\Rightarrow 3n_{Al}+n_{Fe3O4}=n_{NO2}[/tex] (2)
(1) (2)==>nAl=0,05 mol,nFe3O4=0,015
==>m=2m'=9,66g


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi cần giải đáp về dạng toán Al + Fe3O4
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 11:05:51 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Cho em hỏi ví dụ như có 3 pư: X ----> Y ------> Z, khi nào mình được phép rút gọn đưa về: X ---> Z (tức là bỏ qua quy trình -----> Y)
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí) hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M. Phần 2 tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được 3,696 lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là ?
Đ/a: 9,66 g
Tùy bài cụ thể:
Ở bài này.
Phần 1: bảo toàn nguyên tố có [tex]n_{Na}=n_{Al}=0,05 mol[/tex] (1)
Phần 2: bảo toàn e [tex]\Rightarrow 3n_{Al}+n_{Fe3O4}=n_{NO2}[/tex] (2)
(1) (2)==>nAl=0,05 mol,nFe3O4=0,015
==>m=2m'=9,66g

Bài này bạn bỏ qua sản phẩm Fe + Al2O3 hả? tại sao mình bỏ được? lẽ ra phải là Fe, Al2O3 + NaOH/ HNO3 chứ, tại sao lại là Al, Fe3O4 được?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi cần giải đáp về dạng toán Al + Fe3O4
Gửi bởi: superburglar trong 07:24:47 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
Cho em hỏi ví dụ như có 3 pư: X ----> Y ------> Z, khi nào mình được phép rút gọn đưa về: X ---> Z (tức là bỏ qua quy trình -----> Y)
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí) hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M. Phần 2 tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được 3,696 lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là ?
Đ/a: 9,66 g
Tùy bài cụ thể:
Ở bài này.
Phần 1: bảo toàn nguyên tố có [tex]n_{Na}=n_{Al}=0,05 mol[/tex] (1)
Phần 2: bảo toàn e [tex]\Rightarrow 3n_{Al}+n_{Fe3O4}=n_{NO2}[/tex] (2)
(1) (2)==>nAl=0,05 mol,nFe3O4=0,015
==>m=2m'=9,66g

Bài này bạn bỏ qua sản phẩm Fe + Al2O3 hả? tại sao mình bỏ được? lẽ ra phải là Fe, Al2O3 + NaOH/ HNO3 chứ, tại sao lại là Al, Fe3O4 được?
Vì ở phần 2 xuyên suốt quá trình đều là pu oxh khử nên chỉ cần để ý sp đầu và sp cuối thôi là đủ.