Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 09:44:17 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16805Tiêu đề: lý thuyết hóa cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 09:44:17 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
phần tô màu đỏ là đáp án của mình, các bạn xem giùm
CÂU 1: Cho các nhận định sau:
 1. Trong nguyên tử số hạt proton luôn nhỏ hơn hoặc bằng số hạt notron
 2. Các electron trong nguyên tử chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình cầu hoặc elip
 3. Trong các nguyên tử số e thuộc lớp thứ n bằng 2n^2
 4. Ion NH4+ có tổng số hạt proton bằng 10
 5. Tổng số các hạt proton, notron, electron của nguyên tử một nguyên tố bằng 13, nguyên tố này là kim loại
  số nhận định đúng là:
a. 4       b. 6          c. 3          d. 5
(đáp án câu này là 3)

6. Có 2 nguyên tố mà nguyên tử của nó có cấu hình phân lớp ngoài cùng là 4s1

CÂU 2: thực hiện các thí nghiệm sau:
 (1) Sục H2S dư vào dung dịch Pb(NO3)2
 (2) Sục NH3 dư vào dung dịch AlCl3
 (3) Sục CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2
 (4) Cho NaAlO2 dư vào dung dịch HCl
 (5) Sục CO2 dư vào dung dịch Natriphenolat
 (6) Sục H2S dư vào dung dịch KMnO4/ H2SO4
 (7) Cho NaF dư vào dung dịch AgNO3
 (8) Cho SO3 dư vào dung dịch BaCl2
 (9) Cho Cl2 dư vào dung dịch Na2CO3
 (10) Cho Fe(NO3)3 dư vào dung dịch AgNO3
số thí nghiệm có kết tủa sau phản ứng là:
a. 9          b. 7              c. 6           d. 5
(đáp án câu này là 7)

CÂU 3: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nung NaHCO3 rắn
(2) Cho CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc
(3) sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4
(4)Sục khí Cl2 vào dung dịch KI
(5) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 đặc
(6) Sục khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 dư
(7) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3
số thí nghiệm sinh ra chất khí là:
a. 4      b. 5         c.2         d. 6
đáp án của mình là các thí nghiệm 1,2,5,7 nhưng đáp án của câu này lại là b

Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết hóa cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 10:21:23 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
phần tô màu đỏ là đáp án của mình, các bạn xem giùm
CÂU 1: Cho các nhận định sau:
 1. Trong nguyên tử số hạt proton luôn nhỏ hơn hoặc bằng số hạt notron
 2. Các electron trong nguyên tử chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình cầu hoặc elip
 3. Trong các nguyên tử số e thuộc lớp thứ n bằng 2n^2
 4. Ion NH4+ có tổng số hạt proton bằng 10
 5. Tổng số các hạt proton, notron, electron của nguyên tử một nguyên tố bằng 13, nguyên tố này là kim loại
  số nhận định đúng là:
a. 4       b. 6          c. 3          d. 5
(đáp án câu này là 3)

6. Có 2 nguyên tố mà nguyên tử của nó có cấu hình phân lớp ngoài cùng là 4s1

CÂU 2: thực hiện các thí nghiệm sau:
 (1) Sục H2S dư vào dung dịch Pb(NO3)2
 (2) Sục NH3 dư vào dung dịch AlCl3
 (3) Sục CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2
 (4) Cho NaAlO2 dư vào dung dịch HCl
 (5) Sục CO2 dư vào dung dịch Natriphenolat
 (6) Sục H2S dư vào dung dịch KMnO4/ H2SO4
 (7) Cho NaF dư vào dung dịch AgNO3
 (8) Cho SO3 dư vào dung dịch BaCl2
 (9) Cho Cl2 dư vào dung dịch Na2CO3
 (10) Cho Fe(NO3)3 dư vào dung dịch AgNO3
số thí nghiệm có kết tủa sau phản ứng là:
a. 9          b. 7              c. 6           d. 5
(đáp án câu này là 7)

CÂU 3: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nung NaHCO3 rắn
(2) Cho CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc
(3) sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4
(4)Sục khí Cl2 vào dung dịch KI
(5) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 đặc
(6) Sục khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 dư
(7) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3
số thí nghiệm sinh ra chất khí là:
a. 4      b. 5         c.2         d. 6
đáp án của mình là các thí nghiệm 1,2,5,7 nhưng đáp án của câu này lại là b
Câu 1. Đúng là 3,4,5.
1 sai vì có  đồng vị [tex]^{1}_{1}H[/tex]
2 sai.Theo Rơ-đơ-pho,Bo thì ý trên đúng nhưng theo thuyết hiện đaị ngày nay thì nó chuyển động không theo quỹ đạo xác định
Câu 2 theo mình bạn làm đúng
Câu 3 thêm ý 4. Cl đẩy I khỏi dung dịch muối của chúng


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết hóa cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 11:35:09 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
I2 là chất rắn chứ bạn, đâu có phải chất khí nhỉ
còn ở câu 1 người ta bảo nhỏ hơn hoặc bằng thì [tex]H^{1}_{1}[/tex] vẫn được chứ


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết hóa cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 11:43:34 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
1 câu khó nữa giúp mình luôn:
Số thí nghiệm sau phản ứng chắc chắn tạo 2 kết tủa là:
1. đổ Ba(OH)2 vào ZnSO4
2. đổ KHSO4 vào Ba(HCO3)2
3. đổ Na2S vào dung dịch Fe2(SO4)3
4. đổ dung dịch KI vào dung dịch SO2
5. Al2(SO4)3 vào dung dịch Ba(HCO3)2
6. sục H2S vào dung dịch FeCl3
a. 4        b. 5          c. 3        d. 6


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết hóa cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 11:49:00 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
I2 là chất rắn chứ bạn, đâu có phải chất khí nhỉ
còn ở câu 1 người ta bảo nhỏ hơn hoặc bằng thì [tex]H^{1}_{1}[/tex] vẫn được chứ

[tex]^{1}_{1}H[/tex] chỉ có proton
Câu 3 thì phản ứng đó thực sự không rõ ràng lắm.nếu nhiệt độ thấp sẽ tách lớp.I2 là chất rất dễ thăng hoa nên nhiệt độ hơi cao tí là nó thăng hoa rùi.


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết hóa cần giải đáp
Gửi bởi: ngok_9294 trong 08:42:55 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
1 câu khó nữa giúp mình luôn:
Số thí nghiệm sau phản ứng chắc chắn tạo 2 kết tủa là:
1. đổ Ba(OH)2 vào ZnSO4
2. đổ KHSO4 vào Ba(HCO3)2
3. đổ Na2S vào dung dịch Fe2(SO4)3
4. đổ dung dịch KI vào dung dịch SO2
5. Al2(SO4)3 vào dung dịch Ba(HCO3)2
6. sục H2S vào dung dịch FeCl3
a. 4        b. 5          c. 3        d. 6
4-->> kết tủa I2 và S
5-->> Baso4, Al(oh)3
í 1 ko nói rõ là cái nào dư nên ko chắc là 2 kết tủa