Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:49:40 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16767Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 10:49:40 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
 câu 11 hai điểm M,N ở trên một phuơng truyền sóng dao động lệch pha nhau là pi/2 .Trên khoảng MN có 9 điểm khác dao động lệch pha pi/2 với N.Biết sóng truyền đi với bước sóng [tex]\lambda[/tex].Khoảng cách MN bằng bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: tsag trong 11:12:20 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
 câu 11 hai điểm M,N ở trên một phuơng truyền sóng dao động lệch pha nhau là pi/2 .Trên khoảng MN có 9 điểm khác dao động lệch pha pi/2 với N.Biết sóng truyền đi với bước sóng .Khoảng cách MN bằng bao nhiêu
Giải
Khoảng cách từ điểm M tới điểm dao động lệch pha pi/2 với N thứ 9 là 4,5lamda
Khoảng cách từ điểm dao động lệch pha pi/2 với N thứ 9 đến N là lamda/4
Vậy MN=19/4lamda


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: cuongthich trong 11:19:43 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
 câu 11 hai điểm M,N ở trên một phuơng truyền sóng dao động lệch pha nhau là pi/2 .Trên khoảng MN có 9 điểm khác dao động lệch pha pi/2 với N.Biết sóng truyền đi với bước sóng [tex]\lambda[/tex].Khoảng cách MN bằng bao nhiêu

khoảng cách 2 điểm vuông pha là [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex]
giữa MN có 9 điêm dao động vuông pha với N vậy M là điểm thứ 10
khoảng cách MN= [tex]\frac{\lambda }{4}+k\frac{\lambda }{2}[/tex] với k=9
[tex]\rightarrow d=\frac{19\lambda }{4}[/tex]
PS em vẽ hình sẽ dễ thấy hơn em ạ,
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: cuongthich trong 10:43:08 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
 câu 11 hai điểm M,N ở trên một phuơng truyền sóng dao động lệch pha nhau là pi/2 .Trên khoảng MN có 9 điểm khác dao động lệch pha pi/2 với N.Biết sóng truyền đi với bước sóng [tex]\lambda[/tex].Khoảng cách MN bằng bao nhiêu

khoảng cách 2 điểm vuông pha là [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex]
giữa MN có 9 điêm dao động vuông pha với N vậy M là điểm thứ 10
khoảng cách MN= [tex]\frac{\lambda }{4}+k\frac{\lambda }{2}[/tex] với k=9
[tex]\rightarrow d=\frac{19\lambda }{4}[/tex]
PS em vẽ hình sẽ dễ thấy hơn em ạ,hình đây em