Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dan_dhv trong 08:43:49 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16755Tiêu đề: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: dan_dhv trong 08:43:49 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Hai chất điểm M và N cùng dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox (O là vị trí cân bằng của chúng), coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của chúng lần lượt là:[tex]10\cos (4\pit + \dfrac{\pi}{3})[/tex] cm và [tex]x_2 = 10\sqrt{2}\cos (4\pit + \dfrac{\pi}{12})[/tex]cm. Hai chất điểm cách nhau 5cm ở thời điểm 2011 kể từ lúc t = 0 là
A . [tex]\dfrac{2011}{8}[/tex]
B. [tex]\dfrac{6035}{24}[/tex]
C.  [tex]\dfrac{6029}{24}[/tex]
D.  [tex]\dfrac{2009}{8}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 09:08:11 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Thực chất khoảng cách giữa hai chất điểm cũng dao động điều hòa với phương trình
khoảng cách X=X1-X2 (hay x2-x1) gì cũng được
Bấm máy ra   X=10cos(wt+5pi/6) hoặc X=10cos(wt-pi/6)
Chọn cái nào cũng được
Bài toán trở thành bài toán thông thường tìm thời điểm li độ X=5 ở thời điểm 2011 (dùng đường tròn cho phương trình X)