Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngok_9294 trong 10:36:01 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16627Tiêu đề: BÀI TẬP CƠ, HẠT NHÂN
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:36:01 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2013
Câu 1: con lắc loxo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100g, loxo có độ cứng k dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Khi tần số của ngoại lực là [tex]f_{1}= 3Hz[/tex] thì biên độ ổn định của con lắc là [tex]A_{1}[/tex]. Khi tần số ngoại lực là [tex]f_{2}= 7Hz[/tex] thì bên độ ổn định của con lắc là [tex]A_{2}=A_{1}[/tex]. lấy pi^2 = 10. Độ cứng của con lắc là?(đa: 100)
 Câu 2: một thấu kinh hội tụ có quang tâm O, đặt trong không khí. Chiết suất của chất làm thấu kính đối với ánh sáng vàng và đỏ tương ứng là nv= 1,629 và nđ= 1,618. Chiếu 2 tia sáng đơn sắc màu vàng và đỏ đến thấu kính theo phương song song vơi trục chính của thấu kính này, ta thấy hai tia ló tương ứng cắt trục chính của thấu kính tại 2 điểm V và Đ với OV = 25cm. độ dài VĐ?( đa:0,45cm)
Câu 3: một con lắc có chu kì dao động nhỏ T khi chiều dài  con lắc là L. người ta cho chiều dài con lắc tăng lên [tex]\Delta L[/tex] rất nhỏ so với chiều dài L thì chu kì sao động nhỏ của con lắc biên thiên một lượng nhỏ là bao nhiêu?( da: [tex]\Delta T = T.\frac{\Delta L}{2L}[/tex]
Câu 4: một chất phóng cạ X nguyên chất có số hạt ban đầu là No chu kì bán rã T, sau thời gian[tex]\Delta t[/tex] (tính từ thời điểm ban đầu t= 0) số hạt nhân còn lại trong mẫu phóng xạ là N. tăng nhiệt độ chất phóng xạ X lên gấp 2 lần thì sai thời gian [tex]3\Delta t[/tex] (tính từ thời điểm ban đầu t= 0), số hạt đã bị phân ra là?
( đáp án: [tex]N_{0} - \frac{N^{3}}{No^{2}}[/tex] )
thầy cô, anh chị giúp e với ạ!
thaks!
Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, HẠT NHÂN
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:41:10 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2013
câu 1
f riêng = 5
k = m.4.pi^2.f^2 = 100


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, HẠT NHÂN
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:50:05 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2013
câu 1
f riêng = 5
k = m.4.pi^2.f^2 = 100
sao f riêng = 5 vậy ạ?


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, HẠT NHÂN
Gửi bởi: tsag trong 10:58:57 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2013
Bạn vẽ đồ thị A và f thì giá trị f riêng=(f1+f2)/2


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, HẠT NHÂN
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:14:50 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Câu 2: một thấu kinh hội tụ có quang tâm O, đặt trong không khí. Chiết suất của chất làm thấu kính đối với ánh sáng vàng và đỏ tương ứng là nv= 1,629 và nđ= 1,618. Chiếu 2 tia sáng đơn sắc màu vàng và đỏ đến thấu kính theo phương song song vơi trục chính của thấu kính này, ta thấy hai tia ló tương ứng cắt trục chính của thấu kính tại 2 điểm V và Đ với OV = 25cm. độ dài VĐ?( đa:0,45cm)

OV chính là tiêu cự[tex]f_v[/tex]  , ta có [tex]\frac{1}{f_v}=(n_v-1)(\frac{1}{R}+\frac{1}{R})=>R=31,45cm[/tex]

[tex]\frac{1}{f_d}=(n_d-1)(1/R+1/R)=f_d=25,44498382cm[/tex]

VĐ = [tex]f_d-f_t=0,44498382cm[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, HẠT NHÂN
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:25:29 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Câu 3: một con lắc có chu kì dao động nhỏ T khi chiều dài  con lắc là L. người ta cho chiều dài con lắc tăng lên [tex]\Delta L[/tex] rất nhỏ so với chiều dài L thì chu kì sao động nhỏ của con lắc biên thiên một lượng nhỏ là bao nhiêu?( da: [tex]\Delta T = T.\frac{\Delta L}{2L}[/tex]

Chiều dài dây [tex]l_1[/tex] thì [tex]T_1=2\pi \sqrt{\frac{l_1}{g}}[/tex]

Chiều dài dây [tex]l_2[/tex] thì [tex]T_2=2\pi \sqrt{\frac{l_2}{g}}[/tex]

với [tex]l_2=l_1+\Delta l[/tex]

=> [tex]\frac{T_1}{T_2}=\sqrt{\frac{l_2}{l_1}}=\sqrt{1+\frac{\Delta l}{l_1}}=1+\frac{1}{2}\frac{\Delta l}{l_1}[/tex]

=> [tex]\frac{\Delta T}{T_1}=\frac{1}{2}\frac{\Delta l}{l_1}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, HẠT NHÂN
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:32:34 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Câu 4: một chất phóng cạ X nguyên chất có số hạt ban đầu là No chu kì bán rã T, sau thời gian[tex]\Delta t[/tex] (tính từ thời điểm ban đầu t= 0) số hạt nhân còn lại trong mẫu phóng xạ là N. tăng nhiệt độ chất phóng xạ X lên gấp 2 lần thì sai thời gian [tex]3\Delta t[/tex] (tính từ thời điểm ban đầu t= 0), số hạt đã bị phân ra là?
( đáp án: [tex]N_{0} - \frac{N^{3}}{No^{2}}[/tex] )

ta có: [tex]N=N_0.2^-^(\Delta t/T)[/tex]

Phóng xạ không phụ thuộc môi trường: [tex]\Delta N=N_0(1-2^-^(3\Delta t/T)=N_0-N_0.(2^-^(\Delta t/T))^3=N_0-\frac{N^3}{N_0^2}[/tex]