Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 04:21:51 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16620Tiêu đề: Con lắc lò xo
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 04:21:51 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 8cm.và chu kì T. Khoảng thời gian
ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3. Tốc độ của vật tính theo cm/s khi
nó cách vị trí thấp nhất 2cm. Lấy g = π2 m/s2.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:45:31 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 8cm.và chu kì T. Khoảng thời gian
ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3. Tốc độ của vật tính theo cm/s khi
nó cách vị trí thấp nhất 2cm. Lấy g = π2 m/s2.
Sử dụng giả thiết : Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3

Vẽ vecto quay ta tìm được : [tex]A = 2 \Delta l_{0} \Rightarrow \Delta l_{0} = 4 cm[/tex]

[tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta l_{0}}} = 5\pi rad/s[/tex]

Tại vị trí đang xét ta có : |x| = A - 2 = 6cm

Tốc độ cần tìm : [tex]v = \omega \sqrt{A^{2} - x^{2}} = 10\pi \sqrt{7} cm/s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 11:50:07 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 8cm.và chu kì T. Khoảng thời gian
ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3. Tốc độ của vật tính theo cm/s khi
nó cách vị trí thấp nhất 2cm. Lấy g = π2 m/s2.
Sử dụng giả thiết : Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3

Vẽ vecto quay ta tìm được : [tex]A = 2 \Delta l_{0} \Rightarrow \Delta l_{0} = 4 cm[/tex]

[tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta l_{0}}} = 5\pi rad/s[/tex]

Tại vị trí đang xét ta có : |x| = A - 2 = 6cm

Tốc độ cần tìm : [tex]v = \omega \sqrt{A^{2} - x^{2}} = 10\pi \sqrt{7} cm/s[/tex]


thầy ơi cho em hỏi nếu Fmax ở biên, thì Fmin nó nằm ở chỗ nào mà tạo góc (2pi)/ 3? Fmax, Fmin liên quan gì đến x ?
(http://)


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:26:26 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 8cm.và chu kì T. Khoảng thời gian
ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3. Tốc độ của vật tính theo cm/s khi
nó cách vị trí thấp nhất 2cm. Lấy g = π2 m/s2.
Sử dụng giả thiết : Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3

Vẽ vecto quay ta tìm được : [tex]A = 2 \Delta l_{0} \Rightarrow \Delta l_{0} = 4 cm[/tex]

[tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta l_{0}}} = 5\pi rad/s[/tex]

Tại vị trí đang xét ta có : |x| = A - 2 = 6cm

Tốc độ cần tìm : [tex]v = \omega \sqrt{A^{2} - x^{2}} = 10\pi \sqrt{7} cm/s[/tex]


thầy ơi cho em hỏi nếu Fmax ở biên, thì Fmin nó nằm ở chỗ nào mà tạo góc (2pi)/ 3? Fmax, Fmin liên quan gì đến x ?
(http://)
Fdhmin ở bất kỳ con lắc lò xo đứng chỉ có thể ở 2 vị trí.
+ Fdhmin=0 khi vật đến vị trí lò xo khog biến dạng ==> chỉ có con lắc mà [tex]A>=\Delta Lo[/tex] mới thỏa
+ [tex]Fdhmin=k(\Delta Lo-A)[/tex](chiều dương chọn hướng xuống) khi vật đến vị trí biên trên ==> chỉ có con lắc mà [tex]A< \Delta Lo[/tex] mới thỏa
P/S: bài em hỏi do TG đi từ biên dưới đến Fmin là T/3 ==> TH này chắc chắn con lắc chưa đến biên trên ==> vị trí Fmin là vị trí lò xo không biến dạng hay [tex]x=-\Delta L0[/tex] (chọn chiều dương hướng xuống)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 12:08:52 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 8cm.và chu kì T. Khoảng thời gian
ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3. Tốc độ của vật tính theo cm/s khi
nó cách vị trí thấp nhất 2cm. Lấy g = π2 m/s2.
Sử dụng giả thiết : Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3

Vẽ vecto quay ta tìm được : [tex]A = 2 \Delta l_{0} \Rightarrow \Delta l_{0} = 4 cm[/tex]

[tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta l_{0}}} = 5\pi rad/s[/tex]

Tại vị trí đang xét ta có : |x| = A - 2 = 6cm

Tốc độ cần tìm : [tex]v = \omega \sqrt{A^{2} - x^{2}} = 10\pi \sqrt{7} cm/s[/tex]


thầy ơi cho em hỏi nếu Fmax ở biên, thì Fmin nó nằm ở chỗ nào mà tạo góc (2pi)/ 3? Fmax, Fmin liên quan gì đến x ?
(http://)
Fdhmin ở bất kỳ con lắc lò xo đứng chỉ có thể ở 2 vị trí.
+ Fdhmin=0 khi vật đến vị trí lò xo khog biến dạng ==> chỉ có con lắc mà [tex]A>=\Delta Lo[/tex] mới thỏa
+ [tex]Fdhmin=k(\Delta Lo-A)[/tex](chiều dương chọn hướng xuống) khi vật đến vị trí biên trên ==> chỉ có con lắc mà [tex]A< \Delta Lo[/tex] mới thỏa
P/S: bài em hỏi do TG đi từ biên dưới đến Fmin là T/3 ==> TH này chắc chắn con lắc chưa đến biên trên ==> vị trí Fmin là vị trí lò xo không biến dạng hay [tex]x=-\Delta L0[/tex] (chọn chiều dương hướng xuống)
Thầy ơi có phải Fdhmin = 0 khi t > [tex]\frac{T}{2}[/tex] không ạ, vậy còn trường hợp t = [tex]\frac{T}{6}[/tex] thì sao ạ ? Có phải hình giống vậy không?
(http://)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:11:55 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
em dùng hình vecto to quay về trục x chứ không phải truc F, và em cũng lưu ý hình vecto quay thì trục gốc luôn chọn là trục nằm ngang vì các hàm điều hòa trong CT thường là hàm cos, do vậy Fdhmax em biểu diễn đi xuống vuông góc trục ngang là sai đó, em xem hình nhé, 1 là hìh lò xo, 2 là hình vecto quay


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 04:02:43 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
em dùng hình vecto to quay về trục x chứ không phải truc F, và em cũng lưu ý hình vecto quay thì trục gốc luôn chọn là trục nằm ngang vì các hàm điều hòa trong CT thường là hàm cos, do vậy Fdhmax em biểu diễn đi xuống vuông góc trục ngang là sai đó, em xem hình nhé, 1 là hìh lò xo, 2 là hình vecto quay

Em hiểu rồi nhưng Thầy ơi còn trường hợp đề cho khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là [tex]\frac{T}{6}[/tex] thì mình có làm giống vậy được không?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:39:32 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
em dùng hình vecto to quay về trục x chứ không phải truc F, và em cũng lưu ý hình vecto quay thì trục gốc luôn chọn là trục nằm ngang vì các hàm điều hòa trong CT thường là hàm cos, do vậy Fdhmax em biểu diễn đi xuống vuông góc trục ngang là sai đó, em xem hình nhé, 1 là hìh lò xo, 2 là hình vecto quay

Em hiểu rồi nhưng Thầy ơi còn trường hợp đề cho khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là [tex]\frac{T}{6}[/tex] thì mình có làm giống vậy được không?

+ vị trí [tex]x=-\Delta Lo[/tex] luôn ở trên VTCB do vậy để đi từ Fmax đến Fmin không thỏa T/6 đâu
+ Nếu đề bài nói đi từ biên đến vị trí Fmin thì ta mới xét biên dươi và biên trên thì TG từ biên trên đến Fmin mới có thể thỏa T/6