Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 10:13:14 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16610Tiêu đề: giúp tớ bài toán toán peptit
Gửi bởi: cay da trong 10:13:14 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2013
Thực hiện tổng hợp tetrapeptit từ 5 mol glyxin, 4 mol alanin, 7 mol axit-2-aminobutanoic. Biết các pư hoàn toàn, khối lượng tetrapeptit thu được là: a)1236 b)1164 c)1452 d)1308
làm ơn giải rõ cho mình nhé


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ bài toán toán peptit
Gửi bởi: superburglar trong 10:31:18 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2013
Thực hiện tổng hợp tetrapeptit từ 5 mol glyxin, 4 mol alanin, 7 mol axit-2-aminobutanoic. Biết các pư hoàn toàn, khối lượng tetrapeptit thu được là: a)1236 b)1164 c)1452 d)1308
làm ơn giải rõ cho mình nhé
Bạn thử cách này xem.
[tex]m_{peptit}=m_{hh}-m_{H2O}=1550-4.3.18=1236 g\Rightarrow A[/tex]
P/S 1 mol tetrapeptit đồng tạo kèm theo 3 mol H2O